استانداردهای حسابرسی

0

استانداردهای حسابرسی

انجمن حسابداران رسمی به طور کلی ۳ نوع استاندارد حسابرسی را چهارچوب اولیه مقرر داشته است:

الف) استانداردهای حسابرسی عمومی: مربوط به صلاحیت فردی حسابرسان است.

۱ -حسابرسی باید توسط فرد یا افرادی صورت گیرد که دارای صلاحیت و آموزش فنی کافی به عنوان حسابرس باشند.

۲ -حسابرس یا حسابرسان باید استقلال رأی خود را در تمام موارد مربوط به حسابرسی حفظ کنند.

۳ -در اجرای حسابرسی و تهیه گزارش باید مراقبت حرفه ای لازم به عمل آید.

ب) استانداردهای حسابرسی اجرای عملیات: مواردی را ذکر میکند که حسابرس بایستی در طی عملیات حسابرسی رعایت نماید و همچنین کسب شناخت از ساختار کنترل داخلی توسط حسابرس را مطرح میکند.

۱ -عملیات حسابرسی باید به میزان کافی برنامه ریزی شود و در صورت وجود کارکنان، بر کار آنان به گونه ای مناسب نظارت شود.

۲ -برای برنامه ریزی حسابرسی و تعیین نوع، زمان و میزان آزمون های که باید اجرا شود. شناختی کافی از ساختار کنترل داخلی باید کسب گردد.

۳ -شواهد کافی و قابل اطمینان باید از راه بازرسی، مشاهده، پرس وجو و دریافت تائیدیه کسب شود تا مبنای معمول برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی مورد رسیدگی به دست آید.

ج) استانداردهای حسابرسی گزارشگری: مشخص کننده موارد لازم جهت درج و گزارش حسابرسی است.

۱ -گزارش باید تصریح کند که صورتهای مالی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شده است، یا خیر.

۲ -گزارش باید شرایطی را مشخص کند که در آن چنین اصولی در دوره جاری نسبت به دوره قبل به طور یکنواخت رعایت نشده است.

۳ -اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی منطقاً کافی تلقی می شود مگر آنکه خلاف آن در گزارش بیان شود.

۴ -گزارش باید حاوی یک اظهارنظر درباره صورتهای مالی به طور کلی، یا بیانگر این موضوع باشد که نظری نمی تواند اظهار شود. هنگامی که نظر کلی نتواند اظهار شود. دلایل آن باید اظهار گردد. در تمام مواردی که نام حسابرس به نحوی با صورتهای مالی ارتباط پیدا کند گزارش باید به طور صریح بیانگر ویژگی هرگونه رسیدگی حسابرسی و میزان مسئولیتی باشد که او بر عهده می گیرد.

نکته: از جمله استانداردهای حسابرسی عمومی که شامل: صلاحیت و آموزش فنی، استقلال رأی و مراقبت حرفه ای لازم میباشد.

نکته: هدف از حسابرسی ضمنی، ارزیابی کنترلهای داخلی به بررسی عملیات مالی دوره و نتیجه گیری به منظور اطلاع از کنترلهای داخلی و تعیین حدود رسیدگی در حسابرسی نهایی است.

این مطلب برای شما تهیه شده است، پس دیدگاه شما برای ما مهم است

دیدگاه خود را ثبت کنید