انواع سازمان های دولتی

0

انواع سازمان های دولتی

الف)سازمان های مجری فعالیت های از نوع دولتی(غیرانتفاعی)

سازمان هایی هستند که برای تحصیل درآمد ایجاد نشده اند، بلکه برای اجرای قسمتی از برنامه های اقتصادی ،فرهنگی، اجتماعی یا سیاسی دولت تاسیس شده اند. در تشکیل سازمان های فوق انگیزه تحصیل درآمد مورد توجه قرار نمیگیرد. بلکه الزامات قانونی و ضرورتهای اجتماعی از انگیزه های مرم تاسیس این قبیل سازمان ها

به شمار می آید.

سازمان های دولتی غیرانتفاعی به دو دسته زیر تقسیم میشوند:

۱- وزارتخانه ها

براساس ماده ۲ قانون محاسبات عمومی کشور، وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون بهاین عنوان شناخته شده یا بشود.

۲- موسسات دولتی

براساس ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور، موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد. مانند نهاد ریاست جمهوری، دیوان محاسبات، سازمان جنگلها و مراتع

ب) سازمان های مجری فعالیتهای از نوع بازرگانی

سازمان هایی هستند که علاوه بر اینکه هزینه های تولید کالا و خدمات را از محل درآمدهای خود تامین میکنند، مقداری درآمد نیز برای دولت تحصیل میکنند. در سازمان های بازرگانی وابسدته به دولت ، هزینه ها با درآمدها در ارتباط می باشند، به این معنی که هزینه ها موجب تحصیل درآمد میشوند. این رابطه در سازمان های بازرگانی بخش خصوصی نیز مصداق دارد . شرکتهای دولتی از سازمان های بازرگانی وابسته به دولت می باشند.

اداره امور شرکتهای دولتی تشابه زیادی با سازمان های بازرگانی خصوصی دارند و به همین لحاظ سیستم حسابداری آنها از اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری بازرگانی پیروی می نماید.

براساس ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریقسرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادامی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود. مانند سازمان های منطقه ای آب و برق، شرکت دخانیات ایران، شرکت فولاد ایران.

تبصره – شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و اموال اینها به منظور به کار انداختن سپرده اهدای اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند.

 

این مطلب برای شما تهیه شده است، پس دیدگاه شما برای ما مهم است

دیدگاه خود را ثبت کنید