اهداف رسیدگی به تسهیلات مالی

0

اهداف رسیدگی به تسهیلات مالی 

تعیین اینکه آیا:
۱- مانده تسهیلات مالی دریافتی در پایان دوره و هزینه های مربوطه به نحو صحیح در دفاتر ثبت شده است .
۲- طبقه بندی ، شرح و نحوه افشاء مبالغ مندرج در صورتهای مالی صحیح است .
۳- در مورد و ثایق تسهیلات مالی دریافتی ، افشاء کافی صورت گرفته است.

برنامه رسیدگی وام ها :
۱- اخذ صورت ریز وام‌های پرداختنی و انجام کنترل‌های اولیه
۲ – تهیه کار برگی برای هر یک از وام‌های پرداختنی حاوی اطلاعات زیر:
الف) نام منبع وام ‌دهنده ( منبع تامین کننده تسهیلات ) ، تاریخ دریافت ، تاریخ سررسید و تاریخ پرداخت . 
ب‌) مبلغ اصل وام دریافت شده یا مانده انتقال از سال قبل
ت) تعداد و مبلغ اقساط پرداخت‌شده طی دوره مورد رسیدگی
ث‌) مانده پایان دوره
ج‌)نرخ سود تضمین‌شده کارمزد
ح‌) وثیقه‌های وام دریافت شده
خ‌) دوره و شرایط بازپرداخت وام به تفکیک اقساط
۳- در مورد وام‌های دریافت شده در سال مورد رسیدگی ضمن کنترل مجوز دریافت وام مبالغ دریافت شده را با مندرجات قرارداد وام مطابقت داده و با بررسی اسناد و مدارک مثبته مانند رسید صندوق یا اعلامیه واریز به وجوه به حساب‌های بانکی شرکت صحت دریافت وام را کنترل نمایید.
۴- صحت ثبت مبالغ اقساط بازپرداخت شده را از نظر نحوه محاسبه‌ای اصل و فرع وام کنترل نمایید.
ارسال تأییدیه برای وام‌دهندگان .
۵- صحت ثبت و تخصیص حساب را کنترل نمایید.
۶- کنترل اقساط پرداخت شده با مفاد قرارداد
۷- کنترل اسناد و مدارک مثبته مربوطبه پرداخت اقساط وام ( رسید دریافتی از وام دهنده)
۸- کنترل صحت ثبت مبالغ پرداخت شده .
۹- ارسال تائیدیه جهت وام دهندگان و درج اطلاعات دریافتی در پرونده ومطابقت با سوابق و تعیین مبلغ مغایرت احتمالی و پی گیری آن
۱۰- تداوم پرداخت به موقع اقساط در سال مالی بعد تا تاریخ رسیدگی را کنترل کنید.
۱۱- بررسی صورت جلسات هیئت مدیره در ارتباط با تسهیلات جدید ( مجوز اخذ وام )
۱۲- بررسی مبلغ سود تضمین شده دوره در صورتحساب سود و زیان و نیز کافی بودن مبلغ ذخیره منظور شده در حسابها.

 

این مطلب برای شما تهیه شده است، پس دیدگاه شما برای ما مهم است

دیدگاه خود را ثبت کنید