موارد کیفری چک

0

موارد کیفری چک:

مواردی که صادر کننده چک در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود عبارتند از:

۱) دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادر کننده چک .

۲) بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است .

۳) صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه .

۴) تنظیم چک به صورت نادرست :

الف ) عدم مطابقت امضاء
ب ) اختلاف در مندرجات
ج ) قلم خوردگی ( امثال آن ) .

۵) صدور چک از حساب مسدود .

رایج ترین حالت که همه مردم با آن سرو کار دارند و بیشتر حالت اجرایی دارد مورد اول میباشد، لذا اگر صادر کننده چک در روی چک و یا پشت چک همزمانی تاریخ صدور چک و تاریخ سررسید را تایید نماید، این چک جنبه کیفری خواهد داشت
مثلا تاریخ چک ۹۵/۴/۱ باشد دارنده در چک یا ظهر آن قید کند این چک در تاریخ ۹۵/۴/۱ صادر گردید ، به شرطی که این چک در روی قرارداد و .. ثبت نشده باشد.

این مطلب برای شما تهیه شده است، پس دیدگاه شما برای ما مهم است

دیدگاه خود را ثبت کنید