یک پیشنهاد شگفت انگیز !
افزودن به علاقه‌مندی‌هااز لیست مورد‌علاقه‌ها حذف شد. 6

یک انتخاب هوشمندانه و اقتصادی ! مجموعه محصولات کاربردی سایت با 40% تخفیف شگفت انگیز.  

6

تومان333,200 تومان199,920

حسابداری پیمانکاری

0
یک پیشنهاد شگفت انگیز !
افزودن به علاقه‌مندی‌هااز لیست مورد‌علاقه‌ها حذف شد. 6

یک انتخاب هوشمندانه و اقتصادی ! مجموعه محصولات کاربردی سایت با 40% تخفیف شگفت انگیز.  

6

تومان333,200 تومان199,920

حسابداری پیمانکاری

پیمانکاری

سازمانها و شرکتهای بزرگ برای اجرای پروژههای عظیم خود از شرکتهای پیمانکاری کمـک مـی گیرنـد و بـا بسـتن قراردادهایی با این گونه شرکتها ، پروژه های عظیم خود را به بهره برداری می رسانند .

پیمانکار قبل از بستن هرگونه قرار دادی ، مخارجی را بابت شرکت در مناقصه می پردازد .اگر شرکت پیمانکاری مذبور در مناقصه برنده شود چون از محل این هزینه ها منافع آتی کسب مـی نمایـد، آن را بـه حسـاب مخـارج انتقـالی دوره بعـد می برد و بعد از امضاء قرارداد با صاحب طرح بلافاصله بایستی این مبلغ را به حساب بهای تمام شده پیمان منظور نمایـد و اگر پیمانکار مناقصه را واگذار نمود و برنده نشد در همان دوره باید جزء هزینه های پیمان منظور کند .

پیمانهای بلند مدت به دو دسته تقسیم میشود.

پیمان مقطوع :

پیمان بلند مدتی که پیمانکار با یک مبلغ مقطوع یا یک نرخ ثابت برای موضوع پیمان توافق می کند.

پیمان امانی:

پیمان بلند مدتی که به موجب آن درصد یعنی از مخارج پیمان یا حقالزحمه ثابتی بـه پیمانکـار پرداخـت می شود.

مخارج پیمان در طول اجرای طرح :

مخارج مستقیم : مخارجی که مستقیما به اجرای پیمانی خاص مربوط می شود . این مخارج مستقیماً به حسـاب بهـای تمام شده پیمان منتقل میگردند .

مخارج سربار: مخارجی که مربوط به هزینه های پیمانکاری است معمولا بر اساس مواد مستقیم ، دستمزد مستقیم مبلـغ پیمان و یا ترکیبی از آنها بین پیمانهای موجود سرشکن می شود .

مخارج عمومی و اداری: مخارجی که به صورت مستقیم یا غیـر مسـتقیم بـه پیمانکـاری ربـط داده نمـیشـود . ماننـد هزینه های تحقیق و توسعه که در همان دوره وقوع به حساب هزینه منظور می شود .

این مطلب برای شما تهیه شده است، پس دیدگاه شما برای ما مهم است

دیدگاه خود را ثبت کنید

  • آیا می دانستید در سایت محاسب یار شما می توانید برنامه و فایل های آموزشی خود را با نام خودتان به فروش برسانید و کسب درآمد کنید؟فروشنده شو
  • آیا می دانستید در سایت محاسب یار شما می توانید مطالب آموزشی به نام خودتان منتشر کنید؟انتشار مطالب آموزشی
محاسب یار