اهداف رسیدگی به حسابها و اسناد پرداختنی

0

اهداف رسیدگی به حسابها و اسناد پرداختنی

تعیین اینکه آیا :
۱- بدهیهائی که در تاریخ ترازنامه موجود بوده یا در آن تاریخ تعلق گرفته به مبلغ صحیح ثبت شده است .
۲- رعایت اصول متداول حسابداری در طبقه بندی صحیح و افشاء مبالغ مندرج در ترازنامه .
۳- کلیه بدهیها ثبت شده براساس اسناد و مدارک مثبته بوده و معرف بدهی واقعی شرکت باشد.
برنامه رسیدگی حسابها و اسناد پرداختنی تجاری
۱- اخذ صورت ریز و اثبات صحت تنظیم آنها از طریق کنترلهای اویه ( جمع زدن ونقل مانده و …)
۲- انتخاب تعدادی از اقلام
صورت ریز و انجام رسیدگیهائی به شرح زیر:
الف) صحت دریافت کالای موضوع خرید از طریق بررسی و کنترل فاکتورهای خرید و رسید انبار و هرگونه مدرکی که دال بر تحویل کالا مانند صورت جلسه و تحویل و تحول و مطابقت مدارک مثبته مذکور با سوابق حسابداری ( سندرسی) 
ب) کنترل محاسبات مربوط به خرید بررسی قراردادهای خرید و نیز مقدار کالای دریافتنی و نحو مورد عمل حسابداری
ج) کنترل صحت ثبت فاکتور خرید در حسابهای شرکت و رسیدهای انبار در کارت انبار و ردیابی در کارت حسابداری انبار
د) پیگیری تسویه مانده ها بعد از دوره مالی ( مبالغی که پس از مدت طولانی و غیر متعارف همچنان پرداخت نشده باقی مانده است از نظر ماهیت مورد بررسی قرارداده و پیگیری علل مربوطه )
ه)ارسال تائیدیه ها و درج مبلغ پاسخ واصله و تعیین مغایرت احتمالی و بررسی علل آن.
۳- اطمینان از اینکه خریدها و بستانکاران در دوره مالی مربوطه ثبت شده اند با آزمونهای انقطاع زمانی در پایان سال .
۴- درج مبالغ مربوط به پاسخ تائیدیه های واصل نشده در خلاصه نکات قابل توجه.
۵- تعدادی از نمونه های که رسیدگی نشده را انتخاب و ضمن بررسی اجمالی و درجرنتایج آن در کاربرگ .
۶- پرس و جو از از کارکنان قسمت خرید و حسابداری در مورد احتمال ثبت نشدن بدهیها .
۷- بررسی حساب و اسناد پرداختنی تجاری مربوط به بهای کالای امانی که در تاریخ ترازنامه دریافت شده است باشد.
۸- حصول اطمینان از انعکاس صحیح بدهیهای ارزی در تاریخ ترازنامه .

 

این مطلب برای شما تهیه شده است، پس دیدگاه شما برای ما مهم است

دیدگاه خود را ثبت کنید