صورت سود و زیان جامع

0

صورت سود و زیان جامع :

هنگامی از صورت سود و زیان  جامع استفاده می شود که صورت سود و زیان تهیه شده همه درآمدها و هزینه های واحـد تجاری را منعکس نکند که این امر بالطبع رقم نهایی عملکرد دوره را به صورت جامع نشان نداده است .

صورت سود و  زیان جامع موارد زیر را نشان می دهد :

۱ -سود و زیان خالص دوره

۲ -درآمد ها و هزینه های شناسایی شده تحقق نیافته مانند مبالغ تجدید ارزیابی، تفاوت های تسعیر ارز که اگر در صورت سود و زیان جامع فقط در این قسمت باشد به عنوان صورت سود و زیان  جامع سال مالی نامیده می شود.

۳ -تعدیلات سنواتی (تغییر در رویه حسابداری و اصلاح اشتباه) که در این حالت صـورت سـود  و زیـان جـامع از تـاریخ گزارشگری قبلی نامیده می شود.

نکته: اگر صورت سود و زیان جامع فقط شامل سود و زیان خالص در روز و تعدیلات سـنواتی باشـد در ایـن حالـت ارائـه صورت سود  و زیان جامع ضرورتی ندارد که این عدم ارائه باید در زیر صورت سود و زیان افشا شود .

نکته : سایر درآمدها و هزینه هایی که در صورت سود و زیان  جامع افشا می شوند شامل :

۱-درآمدها و هزینه های تحقق نیافته

۲-درآمدها و هزینه هایی که مستقیماً در حقوق صاحبان سر ماه منظور میشود .

 

                                                          صورت سود و  زیان جامع                                           

سود (زیان ) خالص                                                X X X

مازاد ( کسر ) تجدید ارزیابی                                     X X X

تعدیلات تسعیر ارز خارجی                                        X X X

درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری                  X X X

هزینه استهلاک دارایی تجدید ارزیابی شده                   (X X X )

سود جامع                                                            X X X

این مطلب برای شما تهیه شده است، پس دیدگاه شما برای ما مهم است

دیدگاه خود را ثبت کنید