فوق العاده نوبت کاری

0

فوق العاده نوبت کاری:

فوق العـاده نوبت کاری عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع گردد. دربراساس قانون کار ، فوق العـاده نوبت کاری به صورت زیر منظور می شود.

در نوبت کاری :

“عصر و شب” و “صبح و شب” ۲۲/۵% علاوه برمزد عادی فوق العـاده نوبت کاری پرداخت می گردد.

صبح و عصر و شب ۱۵% عالوه بر مزد عادی فوق العـاده نوبت کاری پرداخت می گردد

صبح و عصر ۱۰% علاوه بر مزد عادی فوق العـاده نوبت کاری پرداخت می گردد.

در مؤسسات تولیدی فوق العـاده های نوبت کاری نیز به حساب سربار ساخت منظور می شود.

بنابراین برای منظور نمودن هزینه حقوق و دستمزد مؤسساتی که به صورت نوبت کاری فعالیت می نماید مراحل زیر صورت می پذیرد.

۱- حساب کالای در جریان به مبلغ دستمزد عادی ساعات کار بدهکار می گردد.

۲- حساب کنترل سربار ساخت بابت فوق العاده نوبت کاری بدهکار می شود.

۳- حساب کنترل حقوق و دستمزد بابت حقوق عادی و فوق العاده نوبت کاری بستانکار می گردد.

این مطلب برای شما تهیه شده است، پس دیدگاه شما برای ما مهم است

دیدگاه خود را ثبت کنید