دسته بندی آموزش اکسل

توضیح کلی:این تابع برای جمع مقادیری در یک محدوده، مطابق معیارهای که تعیین می شود استفاده می شود. برای مثال فرض کنید یک ستون که شامل اعداد می باشد،می خواهید ...

ادامه مطلب +