دایره انبار

دایره انبار : قسمت عمده ای از منابع نقدی مؤسسات تولیدی جهت خرید و نگهداری مواد به مصرف می رسد . لذا چنانچه از روش های مطمئن و متداول انبـار داری استفاده نشود زیان های فراوانی متوجه واحد تولیدی خواهد شد، به طور مثال عدم رعایت نگهداری موجودی مواد به مقدارکافی موجب توقف تولید می گردد. دراین صورت، بدون اینکه محصولی تولید شده باشد هزینه های زیادی به بارخواهد آمد و با خریدهای فوری برای جلوگیری از توقف تولید نیز، هزینه های تولید افزایش خواهد یافت.از سوی دیگر اگر مواد خریداری شده بیشتر از مقدار لازم باشد موجب رکود نقدینگی، افزایش هزینه های انبـارداری و نابابی مواد خواهد شد.

برنامه ریزی حسابرسی

برنامه ریزی حسابرسی

برنامه ریزی به معنای این است که در مورد پذیرش صاحبکار جدید قبل از قبول کار تحقیق و درباره فعالیت آن شناخت کسب شود برنامه ریزی با قبول صاحبکار و تا تحویل گزارش حسابرسی ادامه دارد:

-۱ پذیرش صاحبکار جدید:

حسابرس باید درباره سوابق صاحبکار آتی شامل مشخصات و حسن شهرت مدیران، مسئولین و سهامداران عمده شرکت صاحبکار تحقیق کند برای این امر میتواند از موارد زیر کسب اطلاعات نماید.

اکسل اوراق قرضه پرداختنی

گسترش روز افزون فعالیت های شرکت های تجاری از طریق ایجاد فعالیت های بلند مدت یکی از کامل ترین راه های تامین مالی است که صاحبان اصلی واحدتجاری ضمن حفظ اعمال کنترل واحدتجاری با سرمایه گذاری محدود به سود بیشتری دست می یابند .نمونه بارز بدهی های بلندمدت عبارت اند از اوراق قرضه پرداختنی ،اسناد پرداختنی بلند مدت ،تسهیلات بلندمدت پرداختنی و ذخیره مزایای پایان خدمت کاکنان .

مسئولیت حسابرسان

تعاریف:

۱- سهل انگاری: تخطی از وظایف قانونی مطابق با استانداردهای حرفه ای یا اعمال نکردن مراقبتهای حرفه ای.

۲- مقصور: نبودن کمترین دقت و بی توجهی فرد نسبت به مسئولیت های حرفه ای خود و استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی.

۳- تقلب: تحریف حقایق با اهمیت به عمد یا ارائه حقایقی بیتوجه به صحت و یا سقم آن به قصد فریب دیگران و یا ارائه نادرست اقلام صورت های مالی. که در صورت کشف، حسابرس نسبت آنها مسئولیت جزایی پیدا میکند.

۴- اشتباه: خطاهای سهوی و بدون عمد در صورتهای مالی و مدارک حسابداری مانند اشتباه در به کارگیری اصول حسابداری.

اکسل سبد سهام

معرفی اکسل سبد سهام:

اگر شما هم در بورس فعالیت دارید، این روز ها به دنبال فایلی(اکسل سبد سهام) در خصوص محاسبات مرتبط با سهام پرتفوی خود می باشید تا بتوانید منظم تر سهام خود را طبقه بندی کرده و محاسبات سهام خود را مطمئن تربه انجام برسانید . ما در این فایل اکسل به دنبال براورده کردن نیاز های مخصوص شما(هرآنچه که نیاز دارید) در خصوص سبد سهام پرتفوی به صورت کاملا کاربردی در قالب اکسل می باشیم .

محاسبه مالیات ارزش افزوده

ماده ۳ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.

ماده ۴ عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.(خدمات-کالا-دارایی-پیمان-هزینه)

تبصره  کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.(در چرخه تولید باشد مشمول مالیات ارزش افزوده نمی گردد)

اصول حسابداری و حسابداری مالیاتی

صل قیمت تمام شده
هرگونه کالا یا خدمات در زمان خرید یا ارائه میبایست شناسایی و اعلام گردد در صورت عدم ثبت صیحح بصورت علی الراس یا برآورد تعیین می گردد

وضع هزینه های یک دوره با درامده های همان دوره
هزینه های فعالیتهای معاف مورد پذیرش مالیاتی قرار نمیگیرد اما درآمدهای هر دوره شناسایی نگردد ،بصورت علی الراس یا برآوردی مشمول مالیات می گردد

حسابداری مالیاتی

فرآیند شناسایی و اندازه گیری و نحوه نگهداری و ارائه اسناد و مدارک فعالیتهای مشمول مالیات طبق قوانین و مقررات مصوب برای تعیین میزان و پرداخت به موقع مالیات قابل پرداخت کلیه فعالیتهای مالی اشخاص و بنگاههای اقتصادی شامل نحوه ثبت و نگهداری اسناد مثبته و محاسبه و کسر مالیاتهای تکلیفی و ارسال اطلاعات معاملات فصلی و تهیه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی.

آیین رفتار حرفه حسابرسی

هف اصلی آئین رفتار حرفه ای ارائه رهنمودهای عملی برای هر یک از اعضا به منظور حفظ شخصیت حرفه ای و ایجاد طرز فکری حرفه ای است به گونه ای که کیفیت ضوابط حرفه آنها را بهبود بخشد. این آئین رفتار حرفه ای دارای دو بخش است:

الف) اصولی (اصول بنیادی) که هدفگر است و مسئولیت حرفه را در قبال جامعه، صاحبکاران و اعضاء حرفه ای بیانمی کند و شامل:

* مسئولیت های حرفه ای: اعضا در اجرای مسئولیت های فرد بعنوان افراد حرفه ای باید قضاوتهای اخلاقی، حرفه ای و دقیق را در تمام فعالیت های خود اعمال کنند.

استانداردهای حسابرسی

انجمن حسابداران رسمی به طور کلی ۳ نوع استاندارد حسابرسی را چهارچوب اولیه مقرر داشته است:

الف) استانداردهای حسابرسی عمومی: مربوط به صلاحیت فردی حسابرسان است.

۱ -حسابرسی باید توسط فرد یا افرادی صورت گیرد که دارای صلاحیت و آموزش فنی کافی به عنوان حسابرس باشند.

۲ -حسابرس یا حسابرسان باید استقلال رأی خود را در تمام موارد مربوط به حسابرسی حفظ کنند.

۳ -در اجرای حسابرسی و تهیه گزارش باید مراقبت حرفه ای لازم به عمل آید.