انواع حسابرسی

الف) حسابرسی صورتهای مالی: بررسی جستجوگرانه صورتهای مالی اساسی و تطبیق آن با اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری. هدف از انجام این نوع حسابرسی تعیین مطابقت ادعاهای مدیریت (صورتهای مالی) و نحوه تهیه آن با اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری است.

ب) حسابرسی رعایت: اجرای حسابرسی رعایت به وجود اطلاعات قابل اثبات، ضابطه یا استاندارد شناخته شده ای بستگی دارد که توسط مقامات مجاز مقرر شده باشد برای مثال رسیدگی اظهارنامه مالیاتی توسط ممیزان اداره دارایی از این نوع حسابرسی است. هدف از این نوع حسابرسی انطباق یا عدم انطباق اظهارنامه مالیاتی با قوانین مالیاتی و مقررات اداره دارایی میباشد. این حسابرسی جزء لاینفک صورتهای مالی است.

حسابداری پیمانکاری

پیمانکاری

سازمانها و شرکتهای بزرگ برای اجرای پروژههای عظیم خود از شرکتهای پیمانکاری کمـک مـی گیرنـدو بـا بسـتن قراردادهایی با این گونه شرکتها ، پروژه های عظیم خود را به بهره برداری می رسانند .

پیمانکار قبل از بستن هرگونه قرار دادی ، مخارجی را بابت شرکت در مناقصه می پردازد .اگر شرکت پیمانکاری مذبور در مناقصه برنده شود چون از محل این هزینه ها منافع آتی کسب مـی نمایـد، آن را بـه حسـاب مخـارج انتقـالی دوره بعـد می برد و بعد از امضاء قرارداد با صاحب طرح بلافاصله بایستی این مبلغ را به حساب بهای تمام شده پیمان منظور نمایـد و اگر پیمانکار مناقصه را واگذار نمود و برنده نشد در همان دوره باید جزء هزینه های پیمان منظور کند .

تغییرات حسابداری

۱ -تغییر در رویه حسابداری

۲ -تغییر در برآورد حسابداری

۳ -تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر

تغییر در رویه حسابداری: اگر در رویه حسابداری تغییر صورت گیرد ارقام مقایسهای سنوات قبـل بایـد بـر مبنـای رویه (روش) جدید مجدداً ارائه شود گویی که در سالهای قبل هم از این رویه استفاده میشده است کـه در ایـن حالـت صورتهای مالی سالهای قبل با تعدیلاتی رو به رو میشود که به این تعدیلات «تعدیلات سنواتی» گفته میشود.

اصلاح اشتباهات حسابداری

اگر اشتباهات صورتهای مالی یک یا چند دوره گذشته در سالهای کشف شده اگر این اشـتباهات بـی اهمیـت باشـد در صورت سود و زیان دوره جاری منظور میشود و اگر با اهمیت باشد باید صورتهای مالی سالهای قبل ارائه مجدد شود در نتیجه سود انباشته اول دوره نیز تعدیل میشود.

نکته : تغییر از یک اصل حسابداری غیر منطبق با اصول پذیرفته شده حسابداری به یک اصــل پذیرفته شده حسـابداری اصلاح شده ، اصلاح اشتباه تلقی میشود . به عنوان نمونه تغییر از مبنای نقدی به مبنای تعهدی اصلاح اشتباه تلقی میشود .

به طور کلی به لحاظ ترازنامه و صورت سود و زیان میتوان اشتباهات را به صورت زیر طبقه بندی نمود :

مزایای بورس اوراق بهادار

الف مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه اقتصاد کلان

۱- جمع آوری سرمایه های جزئی و پراکنده و انباشت آن برای تجهیز منابع مالی شرکتها.

۲- بکارگیری پس اندازهای راکد در امر تولید و تأمین مالی دولت و مؤسسات.

۳- کنترل حجم پول، نقدینگی و تورم از طریق انشار سهام و اوراق قرضه(مشارکت).

۴- بورس اوراق بهادار به مثابه بازار رقابت کامل(تعداد زیاد خریدار و فروشنده، آزادی ورود وخروج ازبازار، شفافیت اطلاعات و تخصیص مطلوب منابع).

رابطه بین ریسک و بازده

یکی از مهمترین درس های تاریخ بازار سرمایه این است که به طور متوسط برای پذیرش ریسک پاداش وجود دارد، این پاداش را صرف ریسک میگوییم. همچنین میدانیم که صرف ریسک در سرمایه گذاری هایی که ریسک بالاتری دارند، بیشتر است. این اصل که کسب بازده بالاتر تنها با پذیرش ریسک بیشتر امکان پذیر است بیانگر این حقیقت است که نمیتوان ریسک نکرد و بازده

به دست آورد و در مقابل نیز اگر سرمایه گذاری ریسک بالاتری بپذیرد به طور طبیعی باید انتظار بازده بالاتری داشته باشد.

اساس و پایه تصمیمات سرمایه گذاری رابطه ریسک و بازده است.

ریسک و انواع

مفاهیم ریسـک وبازده همیشه درکنارمفاهیم سرمایه گذاری وتامین مالی هستند و نمی توان آنها را جدا ازهم فرض کرد ،چرا که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری براساس رابطه میان ریسـک وبازده صورت می پذیرد .

هر نوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان های مواجه می گردد که بازده سرمایه گذاری را در آینده مخاطره آمیز می سازد . ریسـک یک دارایی سرمایه ی بدین خاطر است که این احتمال وجود دارد که بازده حاصل از دارائی کمتر از بازده مورد انتظار است . بنابراین ریسـک عبارت است از میزان اختلاف میان بازده واقعی سرمایه گذاری و بازده موردانتظار آن .

بازده

بازده در فرآیند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود بـازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران از اهمیت خاصی برخوردار است . برای اینکه تمامی فعالیت های سرمایه گذاری در راستای کسب بازده صورت میگیرد.ارزیابی بازده ،تنها راه منطقی) قبل از ارزیابی ریسک (است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند برای درک بهتر سرمایه گذاری ،اندازه گیری بـازده واقعی) مربوط به گذشته (لازم است مخصوصاً اینکه بررسی بـازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بـازده های آتی اهمیت به سزایی دارد.

اوراق مشارکت

اوراق بهاداری است که به موجب قانون با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزی برای تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز جهت ایجاد و تکمیل و توسعه طرحهای عمرانی انتفاعی یا سایر طرح های سود آور تولیدی و خدماتی و ساختمانی منتشر میشود و مبتنی بر عقد مشارکت مدنی میباشد)ماده ۱قانون( و خریداران اوراق مشارکت ، همان اشخاص حقیقی هستند که پس اندازهای خود را اوراق مشارکت سرمایه گذاری کنند مانند موسسات مالی، موسسات انتفاعی و موسسات غیر انتفاعی .

سهام ممتاز

سهام ممتاز نوعی سهام است که دارنده آن نسبت به درآمدها و دارایی ها ی واحد اقتصادی حق یا ادعای محدود معینی دارد.

سهـام ممتاز اگر چه یکی از اوراق بهادار تضمین شده است ولی در حقیقت مجموع خصوصیات سهام عادی و اوراق قرضه را دارا میباشد که بعضی از خصوصیات مهم آن عبارتند از:

۱- حق تقدم برای دریافت سود: پس از پرداخت هزینه های جاری، بهرهی وام ها و مالیات ها با اعلام سود سهام ممتاز، سهام ممتاز برای دریافت سود نسبت به سهام عادی ارجحیت دارد. البته پرداخت واقعی سود وقتی مشخص میشود که اولاً به نفع شرکت باشد و ثانیاً از طرف هیات مدیره شرکت اعلام و موافقت شود. امتناع از پرداخت سود مانند خودداری از پرداخت دین نیست، به دلیل اینکه پرداخت سود جزء تعهدات قطعی شرکت نیست.