دسته بندی حسابداری مالی

وجوه نقد وجوه نقد عبارت است از هرگونه وجوهی که دسترسی به آن محدود نگشته است و سپرده های دیداری نزد بانکها. نکته: وجوه نقد مسدود شده نزد بانکها به عنوان سایر ...

ادامه مطلب +

بدهیها و داراییهای احتمالی ذخیره : نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه همراه است. نکته:بر اساس استاندارد حسابداری ...

ادامه مطلب +

ارائه صورتهای مالی محصول نهایی فرایند حسابداری، صورتهـای مالی است. نکته: مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی با مدیریت(هیئت مدیره)، واحد تجاری می باشد. ...

ادامه مطلب +

شناخت و اندازه گیری در حسابداری شناخت: منظور از شناخت در مفاهیم نظری حسابداری، مشخص کردن عنوان و مبلغ پولی یک عنصر و احتساب آن مبلغ در جمع اقلام صورتهای مالی ...

ادامه مطلب +

عناصر صورتهای مالی عناصر صورتهای مالی: صورتهای مالی، اثرات مالی معاملات و سایر رویدادها را از طریق طبقه بندی کلی آنها برحسب خصوصویات اقتصادی شان نمایش میدهد. ...

ادامه مطلب +

اهمیت در حسابداری اهمیت یک کیفیت آستانه ای است به این معنا که؛ در مورد موضوعات و اقلام کماهمیت الزام رعایت دقیق استانداردها و اصول حسابداری وجود ندارد. به ...

ادامه مطلب +

مفروضات حسابداری 1-فرض شخصیت جداگانه( تفکیک شخصیت):فرض تفکیک شخصیت یکی از اساسی ترین مفروضات حسابداری میباشد. زیرا این فرض بین واحد تجاری و مالک یا مالکین آن ...

ادامه مطلب +

ترازنامه ترازنامه:منبع اصلی اطلاعات درباره نقدینگی و انعطاف پذیری مالی است. نکات مرتبط با ترازنامه *پولی که به عنوان دارایی نگهداری می شود اما استفاده از آن ...

ادامه مطلب +