دسته بندی حسابرسی

برنامه ریزی حسابرسی برنامه ریزی به معنای این است که در مورد پذیرش صاحبکار جدید قبل از قبول کار تحقیق و درباره فعالیت آن شناخت کسب شود برنامه ریزی با قبول ...

ادامه مطلب +

الف) حسابرسی صورتهای مالی: بررسی جستجوگرانه صورتهای مالی اساسی و تطبیق آن با اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری. هدف از انجام این نوع حسابرسی تعیین ...

ادامه مطلب +

1- حسابرس مسئول شمارش موجودیها نیست . 2- برنامه شمارش باید قبل از شروع انبارگردانی توسط مدیریت تنظیم و شامل اطلاعاتی از جمله شروع وخاتمه ، انواع موجودیها ، ...

ادامه مطلب +

۱- صورت ریز مانده های وجوه نقد را دریافت و با دفتر کل مطابقت دهید .(هدف اثبات صحت محاسبات ریاضی) ۲- درخواست تاییدیه ی بانک را به منظور اثبات وجوه نقد به ...

ادامه مطلب +

خطر زیرپا گذاشتن کنترلهای داخلی از سوی مدیریت بيانيه شماره ۹۹ استانداردهای حسابرسی از حسابرسان میخواهد وظایف اساسی را برای تعيين خطر زیرپا گذاشتن کنترلهای ...

ادامه مطلب +

نظارت حسابرس در انبارگردانی  1- حسابرس مسئول شمارش موجودیها نیست . 2- برنامه شمارش باید قبل از شروع انبارگردانی توسط مدیریت تنظیم و شامل اطلاعاتی از جمله ...

ادامه مطلب +

خطر حسابرسی یعنی خطر اینکه حسابرس نسبت به صورت های مالی حاوی تحریف با اهمیت،نظر نامناسبی ارایه کند.خطر حسابرسی هم در مرحله ی برنامه ریزی وهم در اجرای عملیات ...

ادامه مطلب +

اهداف رسیدگی به موجودی کالا 1- مقادیر کلیه موجودی کالا متعلق به شرکت در تاریخ ترازنامه به نحومناسبی ( انبارگردانی ) مورد مشاهده و شمارش قرار گرفته و اقلام ...

ادامه مطلب +

انواع اظهار نظر حسابرسی هدف از حسابرسی صورتهای مالی این ایت که حسابرس در باره درستی تهیه و ارائه صورتهای مالی از کلیه جنبه های با اهمیت در انطباق با اصول ...

ادامه مطلب +

گردآوری شواهد حسابرسی حسابرس باید شواهدی را در باره دقیق و کامل بودن اطلاعات کسب کند. این شواهد را می توان با شیوه های زیر گردآوری کرد: • همزمان با ...

ادامه مطلب +