برچسب اظهارنامه

22اشتباه جبران ناپذیر هنگام ارائه اظهارنامه  عدم توجه به SMS سازمان امور مالیاتی (eror کدپستی و آدرس در حوزه مالیاتی با سامانه ماده 169) عدم توجه ...

ادامه مطلب +

انواع اظهارنامه مالیاتی و مواعد قانونی تسلیم آنها ماده 26 : اظهار نامه ارث ظرف 6 ماه از تاریخ فوت ماده 39 : تسلیم اظهـارنامه در مورد وقف ، متولی و در مورد ...

ادامه مطلب +