برچسب اهمیت در حسابداری

بخش اصلی گزارشگري مالی صورتهاي مالی است اهداف صورتهاي مالی ارائه اطلاعات تخصیص و طبقه بنـدي دربـاره وضعیت مالی عملکردهاي انعطاف پذیري واحد تجاري براي طیف وسیعی ...

ادامه مطلب +

اهمیت در حسابداری اهمیت یک کیفیت آستانه ای است به این معنا که؛ در مورد موضوعات و اقلام کماهمیت الزام رعایت دقیق استانداردها و اصول حسابداری وجود ندارد. به ...

ادامه مطلب +