برچسب حسابداری مالی

بخش اصلی گزارشگري مالی صورتهاي مالی است اهداف صورتهاي مالی ارائه اطلاعات تخصیص و طبقه بنـدي دربـاره وضعیت مالی عملکردهاي انعطاف پذیري واحد تجاري براي طیف وسیعی ...

ادامه مطلب +

مفروضات حسابداري شامل آن گروه از مفاهیم اساسی حسابداري میباشد که جنبـه زیـر بنـایی دارنـد و بـه طـور قابـل ملاحظه اي بر اندازه گیري ، ثبت و گزارش گیري ...

ادامه مطلب +

وجوه نقد وجوه نقد عبارت است از هرگونه وجوهی که دسترسی به آن محدود نگشته است و سپرده های دیداری نزد بانکها. نکته: وجوه نقد مسدود شده نزد بانکها به عنوان سایر ...

ادامه مطلب +

ارائه صورتهای مالی محصول نهایی فرایند حسابداری، صورتهـای مالی است. نکته: مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی با مدیریت(هیئت مدیره)، واحد تجاری می باشد. ...

ادامه مطلب +

مفروضات حسابداری 1-فرض شخصیت جداگانه( تفکیک شخصیت):فرض تفکیک شخصیت یکی از اساسی ترین مفروضات حسابداری میباشد. زیرا این فرض بین واحد تجاری و مالک یا مالکین آن ...

ادامه مطلب +

ترازنامه ترازنامه:منبع اصلی اطلاعات درباره نقدینگی و انعطاف پذیری مالی است. نکات مرتبط با ترازنامه *پولی که به عنوان دارایی نگهداری می شود اما استفاده از آن ...

ادامه مطلب +