برچسب حسابداری پیمانکاری

ثبت دارایی در جریان تکمیل مشکلی بزرگی که بعضی از حسابداران در زمان ثبت سند با آن مواجه هستند، عدم شناخت ماهیت حسابها و همچنین عدم شناخت کدینگ حسابداری آن هست، ...

ادامه مطلب +

انواع قرار دادهای پیمانکاری انتخاب مناسب روش اجرای پروژه، می تواند هزینه های پروژه را بطور متوسط تا 5 درصد کاهش دهد.همچنین انتخاب مناسب روش اجرای پروژه، می ...

ادامه مطلب +

حسابداری پیمانکاری پس از برنده شدن در مناقصه پس از اینکه برنده مناقصه اعلام شد , قرارداد مربوطه تنظیم و جهت امضا ارائه میشه که عملیات اجرای طرح بدین شکل آغاز ...

ادامه مطلب +