برچسب حسابرس در انبار گردانی

1- حسابرس مسئول شمارش موجودیها نیست . 2- برنامه شمارش باید قبل از شروع انبارگردانی توسط مدیریت تنظیم و شامل اطلاعاتی از جمله شروع وخاتمه ، انواع موجودیها ، ...

ادامه مطلب +

نظارت حسابرس در انبارگردانی  1- حسابرس مسئول شمارش موجودیها نیست . 2- برنامه شمارش باید قبل از شروع انبارگردانی توسط مدیریت تنظیم و شامل اطلاعاتی از جمله ...

ادامه مطلب +