برچسب دستمزد

طرحهای تشویقی دستمزد در مؤسسات تولیدی به طور کلی دستمزد به یکی از روشهای زیر تعیین و پرداخت می گردد. 1- روزمرد 2- کارمزد 3- طرحهای تشویقی 1- پرداخت به ...

ادامه مطلب +

عوامل بهای تمام شده عوامل اصلی بهای تمام شده به طور کلی 3 دسته زیر می باشند. 1- مواد اولیه 2- دستمزد 3- سربار (سایر هزینه های تولید) 1- مواد اولیه مواد ...

ادامه مطلب +