برچسب ذخیره مالیات

ذخیره مالیات بر درآمد در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود(زیان)،در صورتیکه نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد،می بایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت ...

ادامه مطلب +