برچسب رسیدگی های حساب ها و اسناد پرداختنی

اهداف رسیدگی به حسابها و اسناد پرداختنی تعیین اینکه آیا : 1- بدهیهائی که در تاریخ ترازنامه موجود بوده یا در آن تاریخ تعلق گرفته به مبلغ صحیح ثبت شده است . ...

ادامه مطلب +