برچسب سربار

 اضافه یا کسر جذب سربار هزینه های واقعی سربار در طی دوره مالی در بدهکار حساب کنترل سربار ثبت می گردد و از طرفی سربار جذب شده را در ابتدای دوره مالی در طرف ...

ادامه مطلب +

عوامل بهای تمام شده عوامل اصلی بهای تمام شده به طور کلی 3 دسته زیر می باشند. 1- مواد اولیه 2- دستمزد 3- سربار (سایر هزینه های تولید) 1- مواد اولیه مواد ...

ادامه مطلب +