برچسب صورت های مالی

1– هدف صورتهای مالی، ارائه ی اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی استفاده ...

ادامه مطلب +

ارائه صورتهای مالی محصول نهایی فرایند حسابداری، صورتهـای مالی است. نکته: مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی با مدیریت(هیئت مدیره)، واحد تجاری می باشد. ...

ادامه مطلب +

عناصر صورتهای مالی عناصر صورتهای مالی: صورتهای مالی، اثرات مالی معاملات و سایر رویدادها را از طریق طبقه بندی کلی آنها برحسب خصوصویات اقتصادی شان نمایش میدهد. ...

ادامه مطلب +

تهیه صورت جریان وجوه نقد 1- فعالیتهای عملیاتی: 1-1- روش مستقیم 1-1-1- وجوه نقد حاصل از فروش=حسابهای دریافتنی پایان دوره – حسابهای دریافتنی ابتدای دوره + ...

ادامه مطلب +

تهيه صورت‌های مالی در بيشتر یادداشت‌های همراه صورتهای مالی شرکت‌ها، افشاهای کلیشه‌ای نظیر موارد زیر مشاهده می‌شود ۱-شرکت طی سال مالی منتهی به ...، هیچ‌گونه ...

ادامه مطلب +