برچسب مفروضات حسابداری

مفروضات حسابداري شامل آن گروه از مفاهیم اساسی حسابداري میباشد که جنبـه زیـر بنـایی دارنـد و بـه طـور قابـل ملاحظه اي بر اندازه گیري ، ثبت و گزارش گیري ...

ادامه مطلب +

مفروضات حسابداری 1-فرض شخصیت جداگانه( تفکیک شخصیت):فرض تفکیک شخصیت یکی از اساسی ترین مفروضات حسابداری میباشد. زیرا این فرض بین واحد تجاری و مالک یا مالکین آن ...

ادامه مطلب +