برچسب هموار سازی سود

1- هموار سازی سود از طريق وقوع رويداد و (يا) شناخت و ثبت آن : مديريت مي تواند زما ن معامله هاي واقعي را به گونه اي تعيين كند كه آن ها بر درآمد مورد گزارش ...

ادامه مطلب +