برچسب پایان سال مالی

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ بستن حساب ها ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ : 1 - ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮﺍﻱ 29 ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ‏( ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ...

ادامه مطلب +

تغییر سال مالی  کدام شرکت ها باید سال مالی خود را تغییر دهند؟ تغییر سال مالی، یا انتخاب سال  مالی که منطبق با سال شمسی نباشد فوایدی دارد که صاحبان سهام ...

ادامه مطلب +