ارائه صورتهای مالی

ارائه صورتهای مالی

محصول نهایی فرایند حسابداری، صورتهـای مالی است.

نکته: مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی با مدیریت(هیئت مدیره)، واحد تجاری می باشد.

 

صورتـهای مالی اساسی شامل:

 1. ترازنامه(صورت وضعیت مالی): نشان دهنده وضعیت مالی در یک لحظه(مقطع) از عمر واحدتجاری است.برمبنای فرض تعهدی
 2. صورت سودوزیان: نشان دهنده عملکرد مالی طی یک دوره از عمر واحد تجاری. برمبنای فرض تعهدی
 3. صورت سود و زیان جامع: جمع تغییرات حقوق صاحبان سرمایه، غیراز تغییرات سرمایه را نشان می دهد. برمبنای فرض تعهدی
 4. صورت جریان وجوه نقد:صورت جریانات نقدی. برمبنای فرض نقدی

صورتهای مالی اساسی فوق به همراه یادداشتهای توضیحی همراه، مجموعه صورتهای مالی را تشکیل میدهند.

 

نکته:یادداشتهای توضیحی همراه، شامل صورتهای مالی اساسی نمی شود.

 

چه اطلاعاتی در یادداشتهای توضیحی منعکس میشود؟

 • هر واحد تجاری که صورتهای مالی آن طبق استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه میشود باید این واقعیت را افشا کند. در صورتهای مالی نباید ذکر کرد که این صورتها، طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است، مگراینکه در تهیه صورتهای مزبور مفاد تمام الزامات مندرج در استانداردهای حسابداری مربوط رعایت شده باشد.
 • افشاء رویه مورد استفاده برای برخورد با رویدادها و مبادلات با اهمیت.
 • اطلاعاتی که افشای آنها بر اساس استانداردهای حسابداری الزامی است و در جای دیگر صورتهای مالی به آنها اشاره نشده است. مثل استاندارد ۲۷  تحت عنوان گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف.
 • همچنین اطلاعات دیگری که افشای آنها برای ارائه به نحو مطلوب، الزامی است و در جای دیگری از صورتهای مالی به آن اشاره نشده است.مثل ارائه صورت ریز اموال، ماشین آلات و تجهیزات.

 

این مطلب را از دست ندهید!
تحلیل صورت جریان وجوه نقد

نکته: بکارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری، از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی همراه، جبران نمیشود.

نکته: بر طبق استانداردهای حسابداری، صورتهای مالی برای یک سال و در موارد استثنایی دوره های کوتاه تر از یک سال تهیه می شود.

 

ترازنامه می بایست حداقل حاوی اقلام زیر باشد:

 1. موجودی نقد
 2. حسابها و اسناددریافتنی
 3. موجودی مواد و کالا
 4. دارایی ثابت مشهود
 5. دارایی های نامشهود
 6. سرمایه گذاریها
 7. حسابها و اسناد پرداختنی
 8. ذخیره مالیات عملکرد
 9. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
 10. بدهی های بلند مدت
 11. سرمایه و اندوخته ها
 12. سهم اقلیت

 

نکته:طبقه بندی اقلام ترازنامه بر اساس میزان دسترسی به وجه نقد (قدرت نقدشوندگی) انجام میشود.

 

ویژگی های ترازنامه:

 1. اولین صورت مالی
 2. منبع اصلی اطلاعات در مورد: قدرت نقدینگی یا نقدشوندگی، قدرت پرداخت دیون و انعطا پذیری مالی.
 3. عدم انعکاس ارزش روز واحد تجاری(نقص ذاتی ترازنامه)

 

نکته: دو دلیل برای عدم رفع نقص ترازنامه وجود دارد:

 1. ترازنامه، بسیاری از منابع مورد استفاده توسط شرکت را به عنوان دارایی قبول ندارد. مثل سرقفلی.
 2. ترازنامه، همان منابعی که به عنوان دارایی قبول دارد را به ارزش منصفانه نشان نمیدهد.

مطالعه بیشتر