نکات عمده استانداردهای تهیه صورتهای مالی

استانداردهای تهیه صورتهای مالی

۱– هدف صورتهای مالی، ارائه ی اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان مفید میباشد. ( بند ۲ )

۲– مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی، با هیئت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است. (بند ۷ )

۳- مجموعه کامل صورتهای مالی شامل اجزای زیر است: ( بند۱ )

الف) صورتهای مالی اساسی: ۱- ترازنامه؛ ۲- صورت سودوزیان؛ ۳- صورت سودوزیان جامع؛ ۴- صورت جریان وجوه نقد

ب) یادداشتهای توضیحی

۴- به کارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری، از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی، جبران نمیشود. ( بند۱۱)

۵– شرایط ارائه صورت های مالی به نحو مطلوب:
الف) انتخاب و اعمال رویه های حسابداری؛
ب) ارائه اطلاعات مربوط، قابل اتکا، قابل مقایسه و قابل فهم؛
ج) ارائه اطلاعات اضافی(بند ۱۳)

۶– صورتهای مالی باید بر مبنای تداوم فعالیت تهیه شود، مگر اینکه مدیریت قصد انحلال یا توقف عملیات واحد تجاری را داشته باشد. (بند ۲۲)

۷– مدیریت برای ارزیابی تداوم فعالیت، تمام اطلاعات موجود در خصوص آینده قابل پیش بینی (حداقل ۱۲ ماه پس از تاریخ ترازنامه) را بررسی میکند. ( بند۲۲)

۸–به استثنای اطلاعات مربوط به جریان های نقدی، واحد تجاری باید صورت های مالی خود را بر مبنای تعهدی تهیه کند. (بند ۲۳)

۹– با توجه به مفهوم تطابق، شناخت اقالمیدر ترازنامه که با تعریف داراییها و بدهیها انطباق ندارد، مجاز نمی باشد. ( بند ۲۴ )

۱۰– باید ثبات رویه در ارائه ی صورت های مالی رعایت گردد، مگر اینکه:

الف) تغییری عمده در ماهیت عملیات واحد تجاری یا تجدید نظر در نحوه ی ارائه ی صورت های مالی حاکی ازاین باشد که تغییر مزبور به ارائه ی مناسب تر معاملات یا سایر رویدادها منجر شود. یا

ب) تغییر در نحوه ی ارائه، بموجب یک استاندارد حسابداری الزام میشود. ( بند ۲۵ )

 

این مطلب را از دست ندهید!
ﺍﺷﺘﺒﺎهات حسابداری

۱۱- تمام اقلام بااهمیت باید به طور جداگانه در صورت های مالی ارائه شود مبالغ کم اهمیت باید با مبالغ دارای ماهیت و کارکرد مشابه جمع گردد و نیازی به ارائه ی جداگانه آنها نیست.(بند۲۷)

۱۲- اطلاعاتی بااهمیت تلقی میشود که عدم افشای آن بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، موثر واقع شود. (بند۲۳)

۱۳- دارایی ها،بدهیها نباید با یکدیگر تهاتر شوند مگر اینکه طبق استاندارد دیگری،الزامی یا مجاز باشد. (بند۳۱)

۱۴- اقلام درآمد و هزینه تنها زمانی تهاتر شوند:
الف ) یک استاندارد حسابداری،تهاتر را الزامی یا مجاز کرده و یا
ب) درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی حاصل از معاملات واحد یا مشابه با اهمیت نباشند.(بند۳۲)

۱۵- تهاتر دو یا چند قلم دریافتنی و پرداختی تنها زمانی مناسب است که توان واحد تجاری برای تسویه حساب از طریق پرداخت مبلغ یا عدم پرداخت و الزام دیگری به پرداخت مبلغ خالص تضمین شده باشد. (بند ۳۴)

۱۶- صورتهای مالی باید ارائه دهنده ی اقلام مقایسه ای دوره ی قبل باشد مگر اینکه یک استاندارد حسابداری،نحوه ی عمل دیگری را مجاز یا الزامی کرده باشد. (بند ۳۷)

۱۷– هزینه های عملیاتی باید بر حسب کارکرد هزینه ها در واحدتجاری و در موارد خاص که انجام این امر مفید نباشد(بند۶۲).

۱۸– در روش طبقه بندی بر مبنای کارکرد هزینه،هزینه ها بر حسب کارکرد به عنوان بخشی از بهای تمام شده فروش،توزیع یا اداری طبقه بندی میشود . (بند۶۲)

۱۹– در روش طبقه بندی بر اساس ماهیت هزینه،اقلام هزینه بر حسب ماهیت با یکدیگر جمع شده و در سود و زیان منعکس میشود.
(بند۶۳)

مطالعه بیشتر