اقلام بی اهمیت در حسابرسی

اقلام بی اهمیت در حسابرسی

اگرچه اقلام بی اهمیت روی برنامه ریزی و اجرای حسابرسی، و همچنین ارزیابی و گزارشگری نتایج حاصل از آن بی تاثیرند، اما حسابرس باید احتمال وقوع تحریفهای با مبالغ کم اهمیتی را نیز مورد توجه قرار دهد که مجموع آنها می تواند اثر با اهمیتی بر صورتهای مالی داشته باشد.

 

سطوح مورد توجه اهمیت

حسابرس اهمیت را در دو سطح زیر مورد توجه قرار می دهد:

  •  در سطح صورتهای مالی به عنوان یک پیکره واحد.
  •  در ارتباط با هر یک از مانده حسابها ، گروه های معاملات و موارد افشا.
  • در عین حال موضوعاتی چون موارد زیر نیز می تواند مبلغ اهمیت را تحت تاثیر قرار دهد:
  •  الزامات قانونی و مقرراتی .
  •  ملاحظات مربوط به هر یک از مانده حسابهای مندرج در صورتهای مالی و روابط بین این اقلام.

 

رابطه خطر و اهمیت حسابرسی

خطر حسابرسی با اهمیت رابطه معکوس دارد.

هر اندازه سطح اهمیت بالاتر باشد، خطر حسابرسی کاهش می یابد و برعکس.

ملاحظات مذکور باید در تعیین ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود روشهای حسابرسی در نظر گرفته شود.

چنانچه حسابرس در مراحل بعدی حسابرسی به این نتیجه برسد که برآورد اولیه وی از سطح اهمیت بالا بوده و باید آن را کاهش دهد، آنگاه سطح خطر حسابرسی افزایش می یابد.

این مطلب را از دست ندهید!
استانداردهای حسابرسی

 

حسابرس در این موارد یکی از دو اقدام زیر را اتخاذ خواهد کرد:

  • کاهش سطح برآوردی خطر کنترل، در صورت امکان، و تامین پشتوانه لازم برای سطح جدید (پاینتر) از راه گسترش یا افزودن آزمون کنترلهای داخلی.
  • کاهش خطر عدم کشف از راه تعدیل ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود آزمونهای محتوای برنامه ریزی شده.

تعدیل سطوح اهمیت و خطر برنامه ریزی شده به موازات گردآوری و ارزیابی شواهد

اگر نتایج عملیات و وضعیت مالی واقعی واحد مورد رسیدگی با پیش بینی های اولیه حسابرس تفاوت محسوس داشته باشد، آنگاه برآورد وی از اهمیت و خطر حسابرسی تغییر خواهد کرد.

 

مطالعه بیشتر