انواع حسابرسی

انواع حسابرسی

الف) حسابرسی صورتهای مالی:

بررسی جستجوگرانه صورتهای مالی اساسی و تطبیق آن با اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری. هدف از انجام این نوع حسابرسی تعیین مطابقت ادعاهای مدیریت (صورتهای مالی) و نحوه تهیه آن با اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری است.

 

ب) حسابرسی رعایت:

اجرای حسابرسی رعایت به وجود اطلاعات قابل اثبات، ضابطه یا استاندارد شناخته شده ای بستگی دارد که توسط مقامات مجاز مقرر شده باشد برای مثال رسیدگی اظهارنامه مالیاتی توسط ممیزان اداره دارایی از این نوع حسابرسی است. هدف از این نوع حسابرسی انطباق یا عدم انطباق اظهارنامه مالیاتی با قوانین مالیاتی و مقررات اداره دارایی میباشد. این حسابرسی جزء لاینفک صورتهای مالی است.

 

ج) حسابرسی عملیاتی:

فرآیند بررسی و ارزیابی قسمتهای خاصی از سازمان به منظور تعیین میزان اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات تحت کنترل مدیریت می باشد. این حسابرسی در مقایسه با انواع دیگر حسابرسی مستلزم کاربرد قضاوت بیشتری است. محصول نهایی حسابرسی عملیاتی گزارش نتایج همراه با پیشنهادهایی برای عملیات است.

 

در بعضی از کتب حسابرسی، حسابرسی جامع نیز تحت عنوان انواع حسابرسی مطرح شده است که عبارت است از اجرای همزمان حسابرسی صورتهای مالی، رعایت و عملیاتی. اما در عمل چون معیار این ۳ نوع حسابرسی متفاوت است کاربرد دارد.

این مطلب را از دست ندهید!
اصول سیزده گانه ی حسابرسی تقلب

 

انواع حسابرسی از نظر زمان

۱حسابرسی ضمنی:

حسابرسی بخشی از صورتهای مالی قبل از پایان دوره مالی و ضمن سال مالی جاری

 

۲-حسابرسی نهایی:

رسیدگی به مانده نهایی حسابها (پس از اصلاح و بستن حسابها)

 

۳-حسابرسی مداوم:

به دلیل حجم بالای عملیات و کمبود زمان برای گزارش حسابرسی، حسابرس ممکن است در طول سال به طور مداوم در شرکت حضور به عمل رساند.

 

انواع حسابرسی (انواع حسابرسان)

۱- حسابرسان مستقل:

فرد یا مؤسسه ای مستقل از تهیه کنندگان صورتهای مالی که معمولاً سالی چند روز در شرکت حضور داشته و صورتهای مالی را مورد بررسی قرار می دهند سهم این حسابرس در گزارشهای مالی اعتبار بخشیدن به صورتهای مالی است.

 

۲حسابرسان داخلی:

افرادی متخصص در داخل سازمان که زیر نظر کمیته حسابرسی، هیئت مدیره یا مدیرعامل به ارزیابی مؤثر بودن نحوه انجام وظایف محول به واحدهای مختلف سازمان می پردازند.

 

۳-حسابرسان دیوان محاسبات:

این حسابرسان مشغول به حسابرسی واحدهای دولتی به منظور انطباق اعتبارات صرف شده با اعتبارات مصوب دستگاه و بررسی و ارزیابی کارایی و اثربخشی واحدهای مختلف دستگاه میباشد.

این مطلب را از دست ندهید!
اهداف رسیدگی به موجودی کالا

 

۴-ممیزان مالیاتی:

کار این ممیزان مالیاتی حسابرسی رعایت اظهارنامه های مالیاتی شرکتها و مؤسسات می باشد.

مطالعه بیشتر