اوراق مشارکت

اوراق مشارکت 

اوراق بهاداری است که به موجب قانون با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزی برای تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز جهت ایجاد و تکمیل و توسعه طرحهای عمرانی انتفاعی یا سایر طرح های سود آور تولیدی و خدماتی و ساختمانی منتشر میشود و مبتنی بر عقد مشارکت مدنی میباشد (ماده ۱قانون) و خریداران اوراق مشارکت ، همان اشخاص حقیقی هستند که پس اندازهای خود را اوراق مشارکـت سرمایه گذاری کنند مانند موسسات مالی، موسسات انتفاعی و موسسات غیر انتفاعی .

 

هدف از انتشار اوراق  مشارکت :

مشارکت عموم مردم و تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت و مشارکت در طرح های سود آور تولیدی و ساختمانی و خدماتی است که توسط شرکتهای دولتی، شهرداری ها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات عام المنفعه، شرکتهای سهامی عام و خاص و تعاونی ها اجرا میشود. (ماده ۱قانون)

افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی تنوع در ابزارهای مالی ایجاد و تکمیل و توسعه طرحهای سودآور عمومی و خصوصی از طریق منابع غیر بانکی هم میتواند از اهداف انتشار اوراق مشارکـت باشد.

و درواقع انگیزه اصلی شخصی که در قرضه سرمایه گذار میکند دریافت بهره و بالا بودن ارزش اوراق در تاریخ سررسید است.

این مطلب را از دست ندهید!
5 ویژگی منحصر به فرد حسابدار موفق

 

مشخصات اوراق  مشارکت :

۱- می تواند با نام یا بی نام باشد

۲- قیمت اسمی مشخصی دارد

۳-مدت معینی دارد

۴- بازپرداخت اصل اوراق در تاریخ سررسید و پرداخت سود علی الحساب آن در مقاطع  معین توسط ناشر تضمین شده است.

۵-  خرید و فروش اوراق مستقیما از طریق شعب منتخب بانک عامل یا از طریق بورس مجاز است. هر ورقه نشان دهنده میزان قدر السهم دارنده آن در مشارکت است.

 

نارسایی های اوراق مشارکت در ایران :

نبود مرجع قانونی ناظر و ابهامات در زمینه مزیت اوراق منتشر شده

ابهام در سود قطعی و – نبود بازار ثانویه)تاکنون فهرست اورا ق پذیرفته شده در بورس و نحوه معامله اوراق مشارکـت به طور رسمی در بورس تعیین نشده(

مطالعه بیشتر