بازده

بازده

بازده در فرآیند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود بـازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران از اهمیت خاصی برخوردار است . برای اینکه تمامی فعالیت های سرمایه گذاری در راستای کسب بازده صورت می گیرد.

ارزیابی بازده ،تنها راه منطقی) قبل از ارزیابی ریسک (است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند برای درک بهتر سرمایه گذاری ،اندازه گیری بـازده واقعی) مربوط به گذشته (لازم است مخصوصاً اینکه بررسی بـازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بـازده های آتی اهمیت به سزایی دارد.

 

انواع بـازده :

بـازده تحقق یافته ( Realized Return 🙂

بـازده ای است که واقع شده است ،یا بـازده ای است که کسب شده است به عنوان مثال: بهره سالیانه

 

بـازده مورد انتظار (Expected Return 🙂

عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده به دست آورند .

بـازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و ممکن است برآورده نشود . سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار بلند مدت می تواند باعث برآورده شدن بـازده مورد انتظار سرمایه گذاران شود درحالی که در کوتاه مدت این اتفاق نمی افتد .

 

این مطلب را از دست ندهید!
رابطه بین ریسک و بازده

تفاوت های میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار:

۱- مبلغ بـازده تحقق یافته ، واقعی و قابل اتکا می باشد . 

۲- مبلغ بـا زده مورد انتظار ، برآوردی و قابلیت اتکا چندانی ندارد . 

۳- بـازده تحقق یافته با عدم اطمینان همراه نیست . 

۴- بـازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است .

مطالعه بیشتر