بدهیها و داراییهای احتمالی

بدهیها و داراییهای احتمالی

ذخیره : نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه همراه است.

نکته:بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۴، حسابهای کاهنده ارزش دارایی ها مانند ذخیره استهلاک، ذخیره مطالبات مشکوک و الوصول در غالب تعریف ذخیره نمی گنجد. برهمین اساس عنوان مناسب برای این حسابها”کاهش ارزش انباشته” و نه ذخیره است.

 

بدهی : عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری، ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است.

 

رویداد تعهد آور : رویدادی است که تعهدی قانونی یا عرفی ایجاد میکند به گونه ای که واحد تجاری ملزم به تسویه آن باشد.

 

داراییهای احتمالی :

یک دارایی غیرقطعی است که از رویدادهای گذشته ناشی می شود و وجود آن تنها از طریق وقوع یا عودم وقوع یک یا چند رویداد نامشخص آتی که بطور کامل تحت کنترل واحد تجاری نیست، تأیید خواهد شد.

واحد تجاری نباید دارایی احتمالی را شناسایی کند. دارایی احتمالی زمانی افشا میشود که ورود منافع اقتصادی محتمل باشد.

 

بدهی احتمالی :

الف.تعهدی غیرقطعی است که از رویدادهای گذشته ناشی میشود و وجود آن تنها ازطریق وقوع یا عدم وقوع یک یا چند رویداد نامشخص آتی که بطور کامل در کنترل واحد تجاری نیست، تأیید خواهد شد، یا

ب.تعهدی فعلی است که از رویدادهای گذشته ناشی میشود اما بدلیل زیر شناسایی نمیشود:

  1. خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل نیست.
  2. مبلغ تعهد را نمی توان با قابلیت اتکای کافی اندازه گیری کرد.

نکته: واحد تجاری نباید بدهی احتمالی را شناسایی(ثبت) کند. بدهی احتمالی افشا می شود، مگر اینکه امکان خروج منافع اقتصادی بعید باشد.

 

این مطلب را از دست ندهید!
رسیدگی مالیاتی تسعیر ارز

ذخیره باید در صورت احراز معیارهای زیر شناسایی شود:

الف .واحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) دارد که در نتیجه رویدادی در گذشته ایجاد شده است،

ب.خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد ، و

ج.مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

اگر این شرایط احراز نگردد، هیچ ذخیره ای نباید شناسایی شود.

نکته: مبلغ شناسایی شده بعنوان ذخیره باید بهترین برآورد از مخارجی باشد که برای تسویه تعهد فعلی در تاریخ ترازنامه لازم است. بر این اساس چنانچه تعیین مبلغ ذخیره با احتمال همراه باشد باید در اندازه گیری مبلغ ذخیره تمام احتمالات را منظور کنیم به این روش اصطلاحا روش ارزش مورد انتظار می گویند.

مطالعه بیشتر