تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش

تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش

هدف از تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش تشخیص عواملی است که در آن تغییراتی را به وجودآورده اند و نتیجه نهایی تجزیه و تحلیل ، ارزیابی کفایت تدابیر مالی مدیران است که بدانیم وقتی سررسید پرداختها فرا میرسد آیا توانایی واریز آنها را خواهند داشت؟

به این منظور باید عوامل فزاینده و کاهنده سرمایه در گردش را تشخیص داد. بطور کلی تجزیه وتحلیل سرمایه در گردش نشان میدهد که درفاصله دو دوره مالی چه وجوهی به دست آمده و به چه مصارفی رسیده است.

هرگونه معامله ای که بر دارایی جاری و بدهی جاری اثر یکسان بگذارد مبلغ سرمایه در گردش را تغییر نمی دهد. تغییراتی که در حسابهایی غیر از دارایی جاری و بدهی جاری به وجود آمده باشند بر سرمایه در گردش تاثیر میگذارند،این تغییرات به سه دسته تقسیم میشوند:

 

١تغییرات در ارزش ویژه:

هر افزایشی که در ارزش ویژه درفاصله دو دوره مالی پیدا شده باشد منبعی ازلحاظ افزایش سرمایه در گردش به شمار میرود.

 

٢تغییرات در بدهی بلندمدت:

افزایش در بدهی بلندمدت در طی دو دوره مالی منبعی در جهت افزایش سرمایه درگردش محسوب میشود.

این مطلب را از دست ندهید!
تغییرات حسابداری

 

٣تغییرات در دارایی ثابت:

کاهش در دارایی ثابت خالص در فاصله دو دوره متوالی موجب افزایش وجوه و در نتیجه افزایش سرمایه در گردش میشود. معمولا تغییرات عمده درسرمایه ناشی از تحولاتی است که در ارزش ویژه پدید می آید.

کاهش سرمایه در گردش وقتی از نقصان ارزش ویژه ناشی شود خطر می آفریند و اگر از زیان عملیات به وجود آمده باشد خطر بیشتر می گردد.

 

مطالعه بیشتر