تراز آزمایشی اختتامی

تراز آزمایشی اختتامی

تراز آزمایشی اختتامی (تراز آزمایشی بعد از بستن حساب ها)

چرخه حسابداری با تراز آزمایشی اختتامی خاتمه می یابد. در واقع این تراز آزمایشی صحت انجام ثبت های تعدیلی و بستن حساب ها را در دفتر روزنامه و دفتر کل بررسی می کند. همانند تراز آزمایشی، تراز آزمایشی اختتامی نیز فهرستی از حساب های دفتر کل و مانده آن ها می باشد.

تراز آزمایشی اختتامی این اطمینان را به وجود می آورد که برای شروع دوره حسابداری بعد حساب ها با توجه به معادله حسابداری تراز هستند.

تاریخ تراز آزمایشی اختتامی، تاریخ پایان دوره ای است که صورت های مالی برای آن دوره تهیه شده اند. تراز آزمایشی اختتامی دقیقاً شبیه ترازنامه است چرا که هر دوی آنها حساب های دائمی را در خود جای می دهند.

 

حساب های موقت در تراز آزمایشی اختتامی

حساب های موقت در این دو، جایی ندارند زیرا مانده این حساب ها قبلاً بسته شده است. اکنون دفتر کل به هنگام و آماده ثبت مبادلات دوره بعد است.

از آن جایی که در حسابداری معمولاً نمی توان هیچ رقمی را بدون آنکه متکی بر ثبت روزنامه باشد، در حساب های دفتر کل ثبت نمود، بهتر است به جای انتقال مستقیم مانده حساب های دائمی از دفاتر یک سال به سال بعد، از دو حساب واسطه به نام های تراز اختتامی یا اختتامیه و تراز افتتاحی یا افتتاحیه به شرحی که در مراحل زیر آمده، استفاده شود:

  1. آن دسته از حساب های دائمی که مانده بدهکار دارند و معمولاً اقلام دارایی واحد تجاری می باشند با یک ثبت مرکب، یکایک بستانکار و در مقابل حساب تراز اختتامی معادل جمع دارایی ها بدهکار می شود.
  2. آن دسته از حساب های دائمی که مانده بستانکار دارند و معمولاً اقلام بدهی، سرمایه و حساب های کاهنده دارایی می باشند با یک ثبت مرکب یکایک بدهکار و در مقابل حساب تراز اختتامی معادل جمع مورد مذکور، بستانکار می شود.
این مطلب را از دست ندهید!
تغییرات حسابداری

 

انتقال حساب ها با استفاده از تراز اختتامیه و تراز افتتاحیه

با نقل موارد فوق به دفتر کل، تمام حساب های دائمی بسته می شوند و حساب تراز اختتامی نیز به علت برابری دارایی با حاصل جمع بدهی و سرمایه، مانده ای نخواهد داشت. بنابراین، حساب تراز اختتامی به تاریخ آخرین روز دوره مالی برای بستن حساب های دائمی در دفتر کل، افتتاح و در همان روز بسته می شود.

در ابتدای دوره مالی بعد، مانده حساب های دائمی با استفاده از تراز افتتاحی به ترتیب زیر به دفاتر دوره جدید منتقل می شود:

  1. آن دسته از حساب های دائمی که مانده بدهکار دارند با یک ثبت مرکب یکایک بدهکار و در مقابل حساب تراز افتتاحی معادل جمع اقلام مزبور بستانکار می شود.
  2. آن دسته از حساب های دائمی که مانده بستانکار دارند با یک ثبت مرکب یکایک بستانکار و در مقابل حساب تراز افتتاحی معادل جمع اقلام مزبور بدهکار می شود.

 

حساب تراز افتتاحی به علت برابری دارایی با حاصل جمع بدهی و سرمایه، مانده ای نخواهد داشت.

مطالعه بیشتر