حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی

فرآیند شناسایی و اندازه گیری و نحوه نگهداری و ارائه اسناد و مدارک فعالیتهای مشمول مالیات طبق قوانین و مقررات مصوب برای تعیین میزان و پرداخت به موقع مالیات قابل پرداخت کلیه فعالیتهای مالی اشخاص و بنگاههای اقتصادی شامل نحوه ثبت و نگهداری اسناد مثبته و محاسبه و کسر مالیاتهای تکلیفی و ارسال اطلاعات معاملات فصلی و تهیه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی.

 

الزامات حسابداری مالیاتی

ماده ۲۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم:

– چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند.

مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.

 

ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده

– مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورت حسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتـی کشور تعیین می کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

این مطلب را از دست ندهید!
22اشتباه جبران ناپذیر هنگام ارائه اظهارنامه

 

موضوعات تخلف حسابداری مالیاتی

ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم 

موارد زیر جرم مالیـاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازاتهای درجه شش محکوم می گردند:

۱ -تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

۲ -اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

۳ -ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیـاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(۱۸۱ )این قانون و امتناع از انجام تکالیف

قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹ (و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

۴ -عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

۵ -تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

۶ -خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی

این مطلب را از دست ندهید!
اعتراض به مالیات و مراجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی

۷ -استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

 

تبصره ۱ –اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره ۲ –اعلام جرائم و اقامه دعوا علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیـاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.

 

مجازاتهای عدم رعایت موارد حسابداری مالیاتی

ماده ۲۷۵ –چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:

۱ -ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲ -ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره – مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد

ماده ۲۷۷ –مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد(۲۷۴ (تا (۲۷۶ (این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷ )این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می باشند.

این مطلب را از دست ندهید!
قانون مالیاتهای مستقیم

 

*حسابدار باید تا ۵ سال بعد انجام خدمات حسابداری باید پاسخگوی انجام خدمات مالی خود به مراجع مالیاتی باشد

مطالعه بیشتر