حق بیمه های اجتماعی

 حق بیمه های اجتماعی 

بیمه شدگان تأمین اجتماعی؛ یعنی کسانی که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارند.

اهم مزایای بیمه را به شرح زیر می توان نام برد

الف) بیمه های درمانی، حوادث و بیماریها

ب) بارداری

ج) دریافت مستمری که خود شامل از کارافتادگی، بازنشستگی و مرگ می باشد.

 

به طور کلی حق بیمه اجتماعی حقوق و دستمزد ناخالص ( حقوق و دستمزد مشمول بیمه قبل از کسور) به صورت زیر می باشد

۱- ۷% بیمه سهم کارگر که به عنوان کسور حقوق و دستمزد کارگر منظور می گردد و براساس حقوق مزایای مشمول بیمه یعنی ( حقوق و مزایا به غیر از حق اولاد، عیدی و پاداش و غرامت اخراج) محاسبه می گردد و از حقوق کارگر کسر می شود که به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می گردد.

۲- ۲۳% بیمه سهم کارفرما که این حق بیمه دارای ۲ نکته اساسی می باشد که باید به آن توجه داشت.

اول آنکه این حق  بیمه توسط کارفرما پرداخت می شود و به عنوان سربار شناسایی می گردد ( که در ادامه در ارتباط با نحوه محاسبه و ثبت آن بحث خواهد شد.

 

این مطلب را از دست ندهید!
محاسبه ماليات حقوق

دوم آنکه این حق  بیمه خود از ۲ بخش تشکیل شده است

الف) ۲۰% حق  بیمه اجتماعی

ب) ۳% حق بیمه بیکاری

باید بدانید ۲۰% حق  بیمه اجتماعی محاسبه شده توسط کارفرما به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می شود و ۳% حق  بیمه بیکاری به حساب صندوق بیمه بیکاری واریز می شود تا بیمه شدگان، تحت حمایت اجتماعی دیگری علاوه بر مزایای بیمه قرار گیرند و آن اینکه در زمان بیکاری تحت شرایط خاصی از این محل حقوق دریافت کنند.

بنابراین در پایان مجدداً تأکید می کنیم ۷% حق بیمه سهم کارگر به عنوان یکی از کسور حقوق و مزایای در ستون بیمه مکسور، لیست حقوق و دستمزد از حقوق و مزایای کارگر کسر می گردد.

 

مطالعه بیشتر