خطر حسابرسی

خطر حسابرسی

یعنی خطر اینکه حسابرس نسبت به صورت های مالی حاوی تحریف با اهمیت، نظر نامناسبی ارایه کند.خطر  حسابرسی هم در مرحله ی برنامه ریزی وهم در اجرای عملیات مورد توجه حسابرسان می باشد.

 

انواع خطر های حسابرسی :

۱- خطر رد نادرست (خطر آلفا):

در مواردی اتفاق می افتد که صورت های مالی از تمام جنبه های با اهمیت مطابق با استاندارد های حسابداری باشد اما حسابرس گزارش غیر مقبول صادر نماید ، این خطر کارایی حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد.

 

۲- خطر پذیرش نادرست (خطر بتا):

در مواردی اتفاق می افتد که صورت های مالی از جنبه های با اهمیت مطابق با استاندارد های حسابداری نباشد اما حسابرس گزارش مقبول صادر نماید ، این خطر اثر بخشی حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد.
خطر بتا نسبت به خطر آلفا از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 

۳- خطر تحریف با اهمیت:

حسابرس این خطر را در ۲ سطح ارزیابی می کند، 
۱.در سطح کلیت صورت های مالی 
۲. در سطح ادعاها(گروه معاملات ،مانده حساب هاو افشاء)

۳-۱ خطر ذاتی 

این دو خطر مربوط به واحد مورد رسیدگی است و صرف نظر از حسابرسی شدن یا نشدن صورت های مالی وجود دارد.

۳-۲ خطر کنترل

 

این مطلب را از دست ندهید!
اقلام بی اهمیت در حسابرسی

۴- خطر عدم کشف:

خطری که به حسابرس و اثر بخشی حسابرسی ارتباط دارد خطر عدم کشف می باشد.و در فرمول خطـر حسابرسی هدف حسابرس یافتن همین خطر است.

۴-۱ خطر بررسی تحلیلی
۴-۲ خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزییات مانده حسابها و گروه معاملات.

 

مطالعه بیشتر