خطر زیرپا گذاشتن کنترلهای داخلی از سوی مدیریت

خطر زیرپا گذاشتن کنترلهای داخلی از سوی مدیریت

بیانیه شماره ۹۹ استانداردهای حسابرسی از حسابرسان میخواهد وظایف اساسی را برای تعیین خطر زیرپا گذاشتن کنترلهای داخلی از سوی مدیریت انجام دهند. مقامات اجرایی شرکت میتوانند از طریق زیر پا گذاشتن رویه های کنترلی موجود و ثبت های نامناسب و غیرمجاز حسابداری یا سایر تعدیلات بعد از بستن حسابها (به عنوان مثال طبقه بندی مجدد حسابها)٬مرتکب تقلب های گزارشگری مالی شوند.

به منظور تشخیص چنین وضعیت هایی٬ بیانیه جدید حسابرسان را ملزم می کند به اینکه مناسب بودن ثبت های حسابداری و طبقه بندی حسابها و تعدیلات حسابداری را مورد رسیدگی قرار دهند.

کسب شناخت از فرایند گزارشگری مالی به منظور مشخص کردن ثبت های غیراستاندارد حسابداری و رسیدگی موثر به آنها٬ حسابرس باید شناخت مناسبی از فرایند گزارشگری مالی واحد مورد رسیدگی کسب کند.

کسب چنین شناختی اهمیت زیادی دارد٬ زیرا حسابرس را قادر می سازد تا به آنچه باید در وضعیت عادی رخ دهد٬ آگاه شود و سپس بتواند موارد غیرعادی و خلاف قاعده را شناسایی کند. حسابرس باید بداند که ثبتهای حسابداری چگونه انجام می شود (به عنوان مثال از طریق دسترسی مستقیم در محیط شبکه های رایانه ای یا به صورت مدارک دستی)٬با شما کنترلهای داخلی که بر ثبت های حسابداری و سایر تعدیلات اعمال میشود٬ آشنا باشد و در مورد نحوه اجرای این کنترل ها در طول عملیات٬ اطلاعاتی را کسب کند. این موارد حسابرسان را در طراحی آزمون های مناسب یاری خواهد کرد.

این مطلب را از دست ندهید!
رسیدگی‌های فراموش شده در حسابرسی ها

مطالعه بیشتر