ریسک و انواع

ریسک 

مفاهیم ریسـک و بازده همیشه درکنار مفاهیم سرمایه گذاری وتامین مالی هستند و نمی توان آنها را جدا ازهم فرض کرد ،چرا که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری براساس رابطه میان ریسـک و بازده صورت می پذیرد .

هر نوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان های مواجه می گردد که بازده سرمایه گذاری را در آینده مخاطره آمیز می سازد . ریسـک یک دارایی سرمایه ی بدین خاطر است که این احتمال وجود دارد که بازده حاصل از دارائی کمتر از بازده مورد انتظار است . بنابراین ریسـک عبارت است از میزان اختلاف میان بازده واقعی سرمایه گذاری و بازده موردانتظار آن .

 

تعریف دیگری از ریسک :

به پراکندگی بازده های آتی ریسک گفته می شودو پراکندگی به تغییر پذیری اشاره دارد .اگر بازده یک دارایی ، پراکندگی و تغییر پذیری نداشته باشد ، آن دارایی بدون ریسک خواهد بود . پس نتیجه می گیریم چیزی که باعث پراکندگی و تغییر پذیری در بازده یک دارایی میشود ریسک نامیده می شود.

 

منابع ریسک

  1. ریسـک نوسان نرخ بهره
  2. ریسـک بازار
  3. ریسـک تورمی
  4. ریسـک تجاری
  5. ریسـک مالی
  6.  ریسـک نقدینگی
  7. ریسـک نرخ ارز
  8. ریسـک کشور
این مطلب را از دست ندهید!
تحلیل صورت جریان وجوه نقد

 

ریسـک نوسان نرخ بهره :

ریسکی است که یک سرمایه گذار به هنگام خرید اوراق قرضه با قبول بهره ثابت آن را می پذیرد

 

ریسـک بازار :

ریسک بازار ، عبارت است از تغییر در بازده که ناشی از نوسانات کلی بازار است .همه اوراق بهادار در معرض ریسک بازار قراردارند .اگر چه سهام عادی بیشترتحت تاثیراین نوع ریسک است .ریسـک بازار می تواند ناشی از رکود ، جنگ ، تغییرات ساختاری در اقتصاد و تغییر در ترجیحات مشتریان باشد .

 

ریسـک تورمی :

عبارت است از ریسک قدرت خرید ، یا کاهش قدرت خرید وجوه سرمایه گذاری شده . این نوع ریسـک با ریسـک نوسان نرخ بهره مرتبط است . برای اینکه نرخ بهره معمولا در اثر افزایش تورم ،افزایش می یابد .این نوع ریسـک تمامی اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می دهد .

 

ریسـک تجاری :

ریسـک ناشی از انجام تجارت و کسب و کار در یک صنعت خاص یا یک محیط خاص را ریسـک تجاری می گویند .

 

ریسـک مالی :

ریسـک ناشی از بکارگیری بدهی در شرکت را ریسـک مالی می گویند .

 

ریسـک نقدینگی :

ریسـک نقدینگی ، ریسـک مرتبط با بازار ثانویه ای است که اوراق بهادار در آن معامله می شود .

این مطلب را از دست ندهید!
رابطه بین ریسک و بازده

 

ریسـک نرخ ارز ( ریسـک ارزهای خارجی )

تمامی سرمایه گذارانی که امروزه به صورت جهانی و بین المللی سرمایه گذاری می کنند ، در تبدیل سود ناشی از تجارت جهانی و بین المللی به پول رایج کشور خود با ریسـک نرخ ارز مواجه هستند .

 

ریسـک کشور :

سرمایه گذارانی که در کشور های دیگر سرمایه گذاری می کنند . با یک ریسـک دیگر به نام ریسـک کشور یا ریسـک سیاسی روبرو هستند . فلذا افراد سرمایه گذار بایستی به ثبات آن کشور از ابعاد سیاسی و اقتصادی توجه داشته باشند .

مطالعه بیشتر