عملیات متوقف شده

عملیات متوقف شده:

منظور از عملیات متوقف شده ، عملیات در حال تداوم، اقلام استثنایی و تعدیلات سنواتی مطابق با استاندارد شماره ۶

 

عملیات متوقف شده :

یک بخش از واحد تجاری است که واگذار یا برکنار شده یا به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده است، و :

الف: بیانگر یک فعالیت تجاری یا حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است،

ب: قسمتی از یک برنامه هماهنگ برای واگذاری یا برکناری یک فعالیت تجاری یا حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است، و یا

ج: یک واحد فرعی است که صرفاً با قصد فروش مجدد خریداری شده است.

 

 عملیات در حال تداوم:

کلیه عملیات واحد تجاری به استثنای عملیات متوقف شده.

 

اقلام‌ استثنایی‌:

اقلامی‌ با اهمیت‌ است‌ که‌ منشأ آن‌ رویدادها یا معاملاتی‌ می‌باشد که‌ در چارچوب عملیات در حال تداوم شرکت‌ واقع‌ می‌گردد و به منظور ارائـه‌ تصویری‌ مطلوب‌، افشای‌ جداگانه‌ آنها، منفرداً یا در صورت تشابه‌ نوع‌، در مجموع‌، به لحاظ‌ استثنایی‌ بودن‌ ماهیت‌ یا وقوع‌ ضرورت‌ می‌یابد.

 

تعدیلات‌ سنواتی‌:

تعدیلاتی‌ با اهمیت‌ است‌ که‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ مربوط‌ می‌شود و از تغییر در رویه‌ حسابداری‌ یا اصلاح‌ اشتباه‌ ناشی‌ می‌گردد. تعدیلات‌ سنواتی‌، اصلاحات‌ تکرار شونده‌ معمول‌ و تعدیل‌ براوردهای‌ انجام‌ شده‌ در سنوات‌ قبل‌ را شامل‌ نمی‌شود.

این مطلب را از دست ندهید!
رابطه بین ریسک و بازده

 

مطالعه بیشتر