عناصر صورتهای مالی

عناصر صورتهای مالی

عناصر صورتهای مالی: صورتهای مالی، اثرات مالی معاملات و سایر رویدادها را از طریق طبقه بندی کلی آنها برحسب خصوصیات اقتصادی شان نمایش می دهد.

این طبقات کلی، عناصر صورتهای مالی نام گرفته اند. ارائه این عناصر در ترازنامه و صورت سود و زیان، متضمن تقسیم آنها به طبقات فرعی است.

به طور مثال داراییها و بدهیها را می توان برحسب ماهیت یا کارکرد آنها در فعالیت تجاری طبقه بندی کرد تا ارائه اطلاعات به گونه ای صورت گیرد که برای اهدا تصمیم گیری استفاده کنندگان حائز حداکثر فایده باشد. این عناصر عبارتند از:

 

دارایی:

عبارت است از حقوق( حقوق حاصل از مالکیت) نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راههای دستیابی مشروع به آن منافع که درنتیجه معاملات یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحدتجاری درآمده است.

 

بدهی:

عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است.

 

حقوق صاحبان سرمایه:

عبارت از باقیماندهای است که از کسر جمع بدهیهای واحد تجاری از جمع داراییهای آن حاصل میشود.

 

درآمد:

درآمد عبارتست از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط میشود.

 

این مطلب را از دست ندهید!
سهام ممتاز

هزینه:

هزینه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط میشود.

 

آورده صاحبان سرمایه:

عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از سرمایه گذاری در واحد تجاری ، جهت کسب یا افزایش حقوق مالکانه.

 

ستانده صاحبان سرمایه:

عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از انتقال داراییها به صاحبان سرمایه یا ایجاد بدهی در قبال آنها، به منظور کاهش حقوق مالکانه و یا توزیع سود.

مطالعه بیشتر