محاسبه مالیات ارزش افزوده

محاسبه مالیات ارزش افزوده

ماده ۳ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.

 

ماده ۴ عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.(خدمات-کالا-دارایی-پیمان-هزینه)

تبصره  کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.(در چرخه تولید باشد مشمول مالیات ارزش افزوده نمی گردد)

 

نکته : هرگونه عدم پرداخت وجه فاکتور که بصورت نسیه قبلا صورت گرفته تاثیری در تعدیل مالیات بر ارزش افزوده آن نخواهد داشت و کلیه وجوه مالیات بر ارزش افزوده فاکتور می بایست به سازمان مالیاتی پرداخت گردد.

 

ماده ۱۲  عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف می باشد:

۱ محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛

۲ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان؛

۳ انواع کود، سم، بذر و نهال؛

این مطلب را از دست ندهید!
مغایرت استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی

۴ آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛

۵  کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛

۶  کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخان هها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران و حوز ههای علمیه با تأییدحوزه گیرنده هدایا؛

۷ کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات ارزش افزوده خواهدبود؛

۸  اموال غیر منقول؛

۹ انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛

۱۰  خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛

۱۱  خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاون یهای اعتباری و صندو قهای قر ضالحسنه مجاز و صندوق تعاون؛

۱۲  خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برو نشهری جاد های، ریلی، هوایی و دریایی؛

۱۳  فرش دستباف؛

۱۴  انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئی ننام های که با پیشنهاد مشترک وزارتخان ههای علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و

این مطلب را از دست ندهید!
واژگان اختصاصی مالیات بر ارزش افزوده

آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران م یرسد؛

۱۵  خوراک دام و طیور؛

۱۶  رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد؛

۱۷  اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهدبود.

کلیه فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی از زمان دریافت مجوز در داخل منطقه مربوطه تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده

 

ماده ۱۱ – تاریخ تعلق مالیات ارزش افزوده به شرح زیر است:

الف – در مورد عرضه کالا:

-۱ تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛

این مطلب را از دست ندهید!
هزینه های قابل قبول مالیاتی

-۲ در موارد مذکور در تبصره ماده ( ۴) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هر کدام که

مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛

-۳ در مورد معاملات موضوع ماده ( ۹) این قانون، تاریخ معاوضه.

ب – در مورد ارائه خدمات:

-۱ تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد؛

-۲ در مورد معاملات موضوع ماده ( ۹) این قانون، تاریخ معاوضه.

ج – در مورد صادرات و واردات:

در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و در خصوصخدمت، تاریخ پرداخت ما به ازا.

تبصره – در صورت استفاده از ماشین های صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می باشد.

مطالعه بیشتر