مراحل ترخیص کالا در گمرک

مراحل ترخیص کالا در گمرک

برای ترخیص کالا از گمرک مراحل زیر انجام می‌گیرد :

۱- تنظیم اظهارنامه توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی همراه با کلیه اسناد و مدارک و مجوزها در صورت لزوم

۲- بررسی اظهارنامه توسط قسمت احراز هویت

۳- مراجعه به بانک جهت پرداخت مبلغ تعیین شده بابت حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی در اظهارنامه

۴- ارائه فیش بانکی به دفتر ژورنال گمرک

۵- مراجعه به قسمت پروانه جهت صدور پروانه سبز گمرکی

۶- مراجعه به دفتر کوتاژ جهت ثبت اظهارنامه

۷- مراجعه به سرویس ارزیابی جهت تعیین ارزیاب

۸- مراجعه به انبار در معیت ارزیاب مربوطه جهت ارزیابی کالا

۹- ارزیابی کالای اظهار شده ، در این مرحله چنانچه نیاز به ارسال نمونه به آزمایشگاه باشد ‌باید به آزمایشگاه مراجعه شود

۱۰- مراجعه به دایره ارزش جهت تایید ارزش اظهار شده

۱۱- مراجعه مجدد به ارزیاب مربوطه پس از انجام مراحل ۹ و ۱۰

۱۲- پس از امضای ارزیاب مراجعه به کارشناس و سپس مسئول سرویس ارزیابی

۱۳- پس از مهر رئیس سرویس ارزیابی ، مراجعه به دفتر کل انبارها

۱۴- مراجعه به درب خروج جهت اخذ مجوز بارگیری (در این مرحله اظهارنامه مجددا بررسی و سپس اجازه بارگیری صادر می‌شود).

۱۵- مراجعه به انبار جهت تحویل کالا

۱۶- مراجعه به درب خروج و پس از امضای دفتر درب خروج ، اقدام به خارج نمودن کالا می‌گردد.

۱۷-صدور برگ سبز

این مطلب را از دست ندهید!
پاداش اعضای هیات مدیره

مطالعه بیشتر