نظارت حسابرس در انبارگردانی

نظارت حسابرس در انبارگردانی 

۱- حسابرس مسئول شمارش موجودیها نیست .

۲- برنامه شمارش باید قبل از شروع انبارگردانی توسط مدیریت تنظیم و شامل اطلاعاتی از جمله شروع وخاتمه ، انواع موجودیها ، موقعیت مکانی ، تعداد تیمهای شمارش ، اسامی و وظایف هریک از آنها ، تعداد دفعات شمارش و نحوه رفع مغایرت بین شمارش های مختلف با یکدیگر و با سوابق انبار باشد.

۳- برای حصول اطمینان از جهت اجرای برنامه شمارش لازم است وقت حسابرس عمدتاً صرف نظارت حسابرس در انبارگردانی شود .

۴- به منظور حصول اطمینان حسابرس تعدادی از اقلام موجود را به عنوان نمونه شخصاً در انبار شمارش کرده و با شمارش شرکت مطابقت دهد .

۵- حسابرس در زمان انبارگردانی ( خاتمه سال مالی) بایدکلیه اطلاعات مربوط به مقطع گیری زمانی را جمع آوری نماید .

 

وظایف حسابرس :

۱‌) تشکیل جلسات قبل از شروع انبار گردانی به منظور تدوین برنامه انبار گردانی .

۲) ارائه آموزش کافی به افرادی که در انبار گردانی شرکت می نمایند .

۳) مطالعه برنامه انبار گردانی توسط حسابرس و تذکر موارد قابل اصلاح به مسئولین شرکت .

۴) حضور حسابرس در انبار گردانی و تفهیم این مطلب به مسئولین شرکت که مسئولیت انبار گردانی با آنان است نه حسابرسان مستقل .

۵) تکمیل پرسشنامه نظارت بر انبارگردانی توسط حسابرس.

۶) اطمینان از مخدوش نبودن موجودی های نوشته شده و یا جلوگیری از هرگونه تعییر در مقادیر.

۷)درخصوص موجودیهای امانی موسسه نزد دیگران تائیدیه لازم اخذ گردد.

۸) اطمینان از شمارش همه موجودی ها حداقل ۲ بار ( شمارش دوم باید توسط افرادی غیر از گروه اول باشد ) .

۹‌) شمارش تعدادی که از اقلام توسط حسابرسان.

۱۰) مطلع بودن حسابرس از کلیه مکانها و محلهای انبار.

۱۱) اعضای تیم انبار گردانی باید اشخاصی به غیر از انبارداران باشند.

۱۲‌) انباردارها برای ادای توضیحات ویا رفع اشکال باید در مجل شرکت و انبارها حضور داشته باشد.

۱۳) اطمینان حسابرس از توقف ورود و خروج کالا در حین انبار گردانی.

۱۴) اطمینان از اینکه هیچ کالایی ۲ بار شمارش نشده باشد.

۱۵)اطمینان از کالاهایی که اصلاً وجود خارجی ندارد و اینکه جزء موجودی کالا هم منظور نگردیده باشد.

 

این مطلب را از دست ندهید!
انواع اظهار نظر حسابرسی

مطالعه بیشتر