نکات مهم درباره چک

نکات مهم درباره چک

۱) چک یک سندعادی اما درحکم اسناد لازم الاجـرا اسـت وبـه همـین خاطر برای وصول آن راه اجرای ثبـت را گذاشـتند و در ایـن راه بایـد عین چـک+گواهی عدم پرداخت به اجرای ثبت محل داده شود

 

۲) دارنده چـک کسی است که چـک در وجه او صادر شده یا امضاء شده یا پشت نویسی شده یا دست کسی هست(حامـل چـک )یـا قـایم مقـام قانونی آنها واین اشخاص فقط میتوانند کتبا دستور عدم پرداخت دهند آنهم به دلایل جزایی مندرج درماده۱۴قانون صدور چک مثـل ادعـای مفقود شدن جعل سرقت و… و کسی که دستور عدم پرداخت چـک را داد مکلف است ظرف۱هفته در دادسرا شکایت کرده و گواهی تقدیم شکایت خود را بـه ب انـک تسـلیم کنـد وگرنـه بانـک بـه دسـتور عـدم پرداخت ترتیب اثر نمیدهد

 

۳) صدور چـک بلامحل از جرایم قابل گذشـت اسـت و گذشـت شـاکی خصوصی قبل از صدور حکم قطعی موجب موقوفی تعقیب میشـود امـابعد از صدورحکم قطعی باشد یک سوم وجـه چـک بـه عنـوان جـزای نقدی به دستور دادستان از محکوم علیه به نفع دولت ضبط میشود

 

۴) مرور زمان چـک بلامحل از تاریخ صدور چـک است

این مطلب را از دست ندهید!
اصول نگارش چک

 

۵) اگر شخصی به وکالـت از دیگـری چـک بلامحـل صـادر کنـد صـادر کننده چک و صاحب حساب مسولیت کیفری دارند مگر اینکـه صـادر کننده ثابت کند که عدم پرداخت چک مستند به نماینـدگان بعـدی او بوده است اما در هر حال مسولیت مدنی به طور تضامنی برعهده امضـاکنندگان جاری است

 

۶) مدت زمان وصول چـک ظـرف ۶مـاه از صـدورچک بـرای وصـول و ظرف۶ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت برای شـکایت و بعـد از یـک سال شکایت کیفری چک سـاقط میشـوداما شـکایت حقـوقی و اجـرای ثبت به قوت خود باقی است

 

۷) شکایت کیفری در چک بلامحل با کسی اسـت کـه بـرای اولـین بـار چـک را به بانک میدهد پس اگر کسـی بـه وکالـت از دیگـری میخـواد چـک را برای او وصول کند باید در ظهرچـک تصـریح کنـد کـه مـن بـه وکالت از فلانی این را وصول میکنم تـا شـکایت کیفـری دارنـده چـک محفوظ بماند وگرنه شکایت کیفری ندارد

 

۸) به کلیه دعواهای مربوط به چـک بلامحل در دادسرا رسیدگی میشود اعم از ضرر و زیان هم و رسیدگی فوری و خارج از نوبت است

 

۹) قرارتامین موجود در چـک قرار کفالت یا وثیقه است

این مطلب را از دست ندهید!
موارد كیفری چک

 

۱۰) چـک تضمین شـده و مسـافرتی را نمیتـوان متوقـف کـرد مگـر بـه درخواست بانک صادرکننده که ادعای جعل کند

 

۱۱) اگرموجودی حساب صادر کننده در موعـد وصـول چـک کمتـر از مبلغ چک باشد بانک مکلف است به درخواسـت دارنـده چـک تـامبلغ مندرج در حساب صادر کننده را پرداخـت و بـرای مـابقی بـاقی مانـده مبلغ چک گواهی عدم پرداخت را صادر کند

 

۱۲) مجــازات چــک بــر حســب مبلــغ منــدرج در مــتن چــک تعــین میشودتا۱میلیون تومان حداکثر تا۶ماه حبس از۱ میلیـون تـا ۵میلیـون تومان ۶ماه تا۱سال حبس و از۵میلیون تومان به بالا۱تا۲سال حـبس + ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت۲سال

 

۱۳) اگر چـک برای معـاملات نامشـروع (قاچـاق .گماربـازی و …)یـا ربـا صادر شود مشمول قانون صدور چک نمیشود

 

۱۴) چکهایی که در ایران علیه بانکهای خارج کشور صادر میشود فقـط از لحاظ کیفری مشمول قانون چک ایران میشود

 

۱۵) صدرو چـک از حساب دیگری با شبیه سـازی امضـا جعـل اسـت و بدون شبیه سازی امضا کلاهبرداری است

 

۱۶) دراین موارد صادر کننده چک قابل تعقیـب کیفـری نیسـت (جـرم نیست) اما حقوقی میتواند باشد

  • صدورچـک بدون تاریخ(وعده دار)
  • صدور چـک سفید امضا
  • چناچه در متن چک شرطی ذکر شده یا قیـد شـده باشـد کـه بابـت انجام معامله یا تعهد است
  • صدور چکی که تاریخ واقعی صدور چـک مقدم بـر تـاریخ واقعـی آن باشد
این مطلب را از دست ندهید!
اکسل خزانه داری چک

 

۱۷) بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی که بـیش ا زیـک بـار چــک بلامحــل صــادر کــرده انــد و تعقیــب آنهــا منتهــی بــه صــدور کیفر خواست شده را بسته و تا ۳ سال حساب باز نکنند برای اینها

 

مطالعه بیشتر