نکـات حسابرسی پیمـان هـای بلنـدمدت در جریان پیشرفت

نکـات حسابرسی پیمـان هـای بلنـدمدت در جریان پیشرفت

۱- بررسی موارد زیر:

 • نوع پیمان
 • مبلغ پیمان
 • شرایط پرداخت و پرداختهای مربوط به پیشرفت کار
 • شرایط لغو پیمان و جریمه های مربوطه
 • بند های مربوط به افزایش هزینه ها
 • لزوم پوشش بیمه ای
 • تجهیزات و مواد لازم
 • وثیقه حسن انجام کار

۲- صورت خلاصه پیمـان هـای بلنـدمدت در جریان پیشرفت را اخذ یا تهیه نموده و بهای تمام شده در تاریخ ترازنامه ،ارزشیابی در تاریخ ترازنامه، مبالغ دریافتی و دریافتنی بابت پیشرفت کار،هزینه تکمیل پیمان ، مبلغ پیمان (شامل تغییرات مورد توافق)، درصد سود مورد انتظار و غیره را در صورت خلاصه مزبور نشان دهید.

 

۳- مبالغی را که از بابت ”بهای تمام شده“ ارائه شده است، ازطریق ردیابی به سوابق هزینه یابی پیمان، مورد رسیدگی قرار دهید.

 

۴- مبنا و محاسبه مبلغی را که از بابت سربار در بهای تمام شده گنجانده شده است، کنترل نموده و تحقیق نمایید که آیا :

الف – محاسبه مزبور، بر اساس مخارج واقعی،(یا برآوردهای نزدیک به واقعیت) و سطوح فعالیت سالانه انجام گرفته است.

ب – حصه ای از سربار که در محاسبات منظور شده است ، مناسب بوده ودر مقایسه با سایر دوره های مالی دارای ”ثبات رویه“ بوده است.

 

این مطلب را از دست ندهید!
اوراق مشارکت

۵- مبنای شمول سود/زیان را در ارزشیابی پیمـان هـای بلنـدمدت در ریان پیشرفت را بررسی نموده و نکات زیر را مورد رسیدگی اثباتی قرار دهید:

الف – شناخت سود ، تنها در مورد پیمـان هـای بلنـدمدت ، وتنها مشروط به تحقق شرایط ذیل، صورت می پذیرد:

 • نتیجه پیمانها با دقت معقولی قابل پیش بینی باشد، و
 • سود مزبور را بتوان بنحوی معقول به کار انجام شده نسبت داد.

ب – هر گاه زیان نهائی پیمانی ، به گونه ای معقول قابل پیش بینی باشد ، بلافاصله نسبت به شناخت زیان در صورتهای مالی همان دورهاقدام گردد.

 

۶- رعایت نکات زیر توسط صاحبکار را مورد رسیدگی قرار دهید:

مبالغ دریافتی و دریافتنی از بابت پیش رفت کار و ذخیره های مربوط به زیان پیمانها ،به نحو صحیح بین پیمانهای بلند مدت در جریان پیشرفت از یکسو ، و بستانکاران/ذخیره ها از سوی دیگر تخصیص یافته است (یعنی مانده های منفی پیمانها ، در حاصل جمع کارهای در جریان پیشرفت دخالت داده نشده است).

 

پیمـان هـای بلنـدمدت در جریان پیشرفت :

 • بهای تمام شده به اضافه سود مربوط به کسر زیان های پیش بینیشده
 • وجوه دریافتی و دریافتنی بابت پیشرفت کار
 • چنانچه زیان های پیش بینی شده هر یک از پیمـان هـای بلنـدمدت از ”هزینه های متحمله تا تاریخ ترازنامه پس از کسر وجوه دریافتی و دریافتنی بابت پیشرفت کار “ بیشتر باشد ،این گونه مازاد زیان ها را بایدmبه طور جداگانه و تحت عنوان ذخیره نشان داد.
 • رویه محاسبه ”بهای تمام شده“ ،خالص ارزش فروش“ ، ”سود مربوطه “و ”زیان های قابل پیش بینی”

مطالعه بیشتر