وجوه نقد

وجوه نقد

وجوه نقد عبارت است از هرگونه وجوهی که دسترسی به آن محدود نگشته است و سپرده های دیداری نزد بانکها.

نکته: وجوه نقد مسدود شده نزد بانکها به عنوان سایر داراییهای غیر جاری طبقه بندی میگردد.

نکته:وجوه سپرده شده سررسید دار نزد بانکها، به عنوان سرمایه گذاریهای کوتاه مدت یا بلند مدت طبقه بندی میشود.

صورت مغایرت بانکی نشان دهنده موارد اختلاف بین مانده بانک و مانده حساب بانک در دفاتر شرکت میباشد.

اقلام باز اقلامی هستند که باعث اختلاف بین مانده بانک و مانده حساب بانک در دفاتر میگردند.

 

مهمترین عوامل ایجاد کننده مغایرت به شرح زیر می باشند:

۱- مبالغ برداشت شده توسط بانک بابت کارمزد ، دسته چک ،اسناد تنزیلی نکول شده و… که تا تاریخ تهیه صورت مغایرات بانکی هنوز به شرکت اعلام نشده است .

۲- واریزی مشتریان به حساب بانکی شرکت در بانک که تا تاریخ تهیه صورت مغایرت بانکی هنوز به شرکت اعلام نشده است.

۳- وجوه وصول شده توسط بانک بابت اسنادی که وصول آنها به بانک سپرده شده است . (اسناد در جریان وصول)

۴- چکهای معوق چکهایی هستند که در قبال بدهی شرکت به طلبکاران پرداخت گردیده است، اما تاکنون توسط طلبکاران از حساب برداشت نشده است. شرکت مبالغ این چکها ار از حساب بانک کسر کرده اما بانک در صورتحساب(با توجه به عدم برداشت از بانک)،اعمال نکرده است.

توجه: در خصوص چکها باید توجه شود،که چک از نظر سوالات کنکور به معنای وجوه نقد است. بنابرین برای دریافت چک حساب بانک بدهکار و برای پرداخت چک حساب بانک بستانکار میشود.

۵- وجوه نقد واریزی توسط شرکت به حساب بانکی خود نزد بانک در پایان وقت اداری که در صورتحساب بانک عمل نشده است .

۶- اشتباهات هردو طرف (حسابدار شرکت و کارمند بانک ).

 

این مطلب را از دست ندهید!
باید ها و نباید های شرکت های منحل شده

تهیه صورت مغایرت بانکی

سه روش به شرح زیر برای تهیه صورت مغایرت بانکی وجود دارد:
۱. مانده واقعی
۲. مانده بر طبق دفاتر
۳. مانده بر طبق صورتحساب بانک

رسیدن به مانده واقعی: در این نوع صورت مغایرت، هدف بدست آوردن مانده واقعی(صحیح)حساب بانک یا صورتحساب بانک است. دراین خصوص یکی از مانده ها در سوال داده میشود و براساس اقلام باز توضیح داده شده تعدیلات لازم اعمال و مانده صحیح حساب بانک یا صورتحساب بانک به این شرح محاسبه میگردد:

مانده صحیح حساب بانک را در ابتدای سمت راست صورت مغایرت بانکی و مانده صحیح صورتحساب بانک را در ابتدای سمت چپ صورت مغایرت بانکی می نویسیم .

 

در مورد اقلام باز (مغایر) به استثناء اشتباهات به صورت زیر عمل میکنیم :

الف : اقلام باز بستانکار صورتحساب بانک را به مانده صحیح حساب بانک اضافه میکنیم و اقلام باز بدهکار صورتحساب بانک را از آن کسر میکنیم .

ب: اقلام باز بدهکار حساب بانک را به مانده صحیح صورتحساب بانک اضافه می کنیم و اقلام باز بستانکار حساب بانک را از آن کسر میکنیم .

 

در مورد اشتباهات به صورت موردی عمل می کنیم یعنی اشتباهات هر کدام را در قسمت خودش اصلاح می کنیم به عبارت دیگر تاثیر اشتباهات حسابدارمؤسسه را در سمت راست صورت مغایرت اصلاح میکنیم و تاثیر اشتباهات کارمند بانک را در سمت چپ صورت مغایرت اصلاح میکنیم .

بعد از انجام مراحل فوق بایستی عدد نهایی سمت راست و چپ صورت مغایرت بانکی برابر باشد .این عدد، مانده واقعی حساب و صورت حساب بانک خواهد بود. برای اینکه مانده حساب بانک در دفا تر مؤسسه نیز به همین عدد برسد باید ثبت های اصلاحی را انجا دهیم .

فقط بابت مواردی که در سمت راست صورت مغایرت بانکی ثبت شده است ثبت اصلاحی انجا می دهیم و به حسابهای مربوطه منتقل می کنیم تا بالاخره مانده حساب بانک در دفاتر مؤسسه نیز به مانده واقعی برسد . در مورد موارد ثبت شده در سمت چپ صورت مغایرت بانکی در دفاتر موسسه ثبتی انجام نمی شود و فقط اشتباهات کارمند بانک را به بانک اطلاع میدهیم تا اصلاح نمایند .

 

این مطلب را از دست ندهید!
اعتبار اسنادی ال سی

مانده بر طبق دفاتر

در این نوع از صورت مغایرت، هدف بدست آوردن مانده حساب بانک (مانده بر طبق دفاتر) است.در این ارتباط مبنا و معیار درست یا نادرست بودن عملکرد، عملکرد شرکت است.

به عبارتی هدف تعیین کردن صحیح یا غلط بودن عملکرد نیست بلکه معیار و مالک، عملکرد شرکت بوده و هرکاری که شرکت انجام داده درست است. در این صورت اگر بانک بر خلاف آن عملی انجام داده است باید صورت حساب را اصلاح کند و عملکرد بانک مطابق با عملکرد شرکت شود. در این نوع از سوالات مانده حساب بانک مورد سوال بوده و مانده صورتحساب بانک در سوال داده میشود.

 

مانده بر طبق صورتحساب بانک

در این نوع از صورت مغایرت نیز همانند صورت مغایرت مانده حساب بانک عمل میشود با این تفاوت که؛ مبنا و معیار درست یا نادرست بودن عملکرد،عملکرد بانک است.به عبارتی هرکاری که بانک انجام داده درست است.

در این صورت اگر شرکت بر خلاف آن عملی انجام داده است باید حساب بانک را اصلاح کند و عملکرد شرکت مطابق با عملکرد بانک شود. در این نوع از سوالات مانده حساب بانک در سوال داده میشود و مانده صورتحساب بانک مورد سوال است.

مطالعه بیشتر