کسر و اضافات انبار

کسر و اضافات انبار

زمانی که انبارها مورد شمارش قرار می گیرند عملاً اختلافاتی بین مقدار واقعی موجودی انبار و مقدار موجودی طبق اسناد و مدارک از جمله کارت انبار وجود دارد که هرگاه موجودی واقعی بیش از مانده کارت مواد باشد اصطلاحاً اضافات انبار و هرگاه موجودی واقعی کمتر از مانده کارت انبار باشد کسری انبار گفته خواهد شد.

  1.   کسر و اضافات انبار می تواند ناشی از عوامل زیر باشد.
  2.   اشتباه در ثبت مقدار مواد صادره یا وارده در کارت انبار
  3.   اشتباه در ثبت قبضها و حواله های انبار درکارت حساب انبار توسط دایره حسابداری
  4.  عدم ثبت برخی از حواله های انبار بنا به دلایلی چون نرسیدن یا دیررسیدن آنها
  5.  تقسیم و شکست قطعات بزرگ به تکه های کوچکتر
  6.  تبخیر و از بین رفتن موجودی و ضایعات
  7. جذب آب و رطوبت توسط مواد که ممکن است باعث افزایش وزن برخی از مواد گردد.
  8.  سوء استفاده های افراد و سرقت
  9.  اشتباهات

 

نحوه ثبت کسری و اضافات انبار:

در صورت وجود کسری انبار، ‌معادل مبلغ کسری، ‌حساب کسری و اضافات انبار، ‌بدهکار و حساب کنترل مواد، بستانکار می گردد.

این مطلب را از دست ندهید!
تفاوت روش fifo با روش میانگین

حساب کسر یا اضافات انبار ***

                                حساب کنترل مواد ***

 

درصورت وجود اضافی انبار معادل مبلغ اضافات، حساب کنترل مواد بدهکار و حساب کسری و اضافات انبار بستانکار می گردد.

حساب کنترل مواد***

            حساب کسر و اضافات انبار ***

 

برای بستن حساب کسری و اضافات انبار روشهای متعددی وجود دارد. یکی از این روشها بستن حساب فوق الذکر به خلاصه حساب سود و زیان می باشد.

اگر حساب کسری و اضافات انبار دارای مانده بدهکار باشد، ‌برای بستن آن، حساب خلاصه سود و زیان،‌ بدهکار و حساب کسری و اضافات انبار ، بستانکار می گردد.

حساب خلاصه سود و زیان ***

                  حساب کسری و اضافات انبار***

 

اگر حساب کسر و اضافات انبار دارای مانده بستانکار باشد، برای بستن آن، حساب کسر و اضافات انبار بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان بستانکار می گردد.

حساب کسر و اضافات انبار***

                 حساب خلاصه سود و زیان ***

این مطلب را از دست ندهید!
محاسبه نقطه سر به سر

 

مطالعه بیشتر