ﮐﺎﺭﺑﺮﮒ ﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑرسی

ﮐﺎﺭﺑﺮﮒ ﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑرسی

ﮐﺎﺭﺑﺮﮒ ﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺣﻠﻘﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎﺭ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﮐﺎﺭﺑﺮﮒ ﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻭﯼ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭﻃﻮﻝ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ:

ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ, ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﺩ. ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺣﺴﻠﺒﺮﺳﯽ, ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ, ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ حسابرسی, ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ, ﻧﮑﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ, ﺧﻼﺻﻪ ﻧﮑﺎﺕ ﻋﻤﺪﻩ, ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ, ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ(ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ)ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺖ. ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ,ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﺭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﮐﺎﺭﺑﺮﮒ ﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ:

ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ, ﮐﺎﺭﺑﺮﮒ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ, ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺑﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ, ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ, ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺗﺎ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﮒ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺎﺭﺑﺮﮒ ﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﺹ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

این مطلب را از دست ندهید!
استانداردهای حسابرسی

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺫﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﮒ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﮒ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﯼ ﺁﻥ, ﮔﻮﯾﺎﯼ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ, ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

انواع کاربرگ های حسابرسی

الف) از نظر شکل:

  • هفت ستونی
  • چهارده ستونی
  • گزارشی

ب) از نظر محتوا:

  • اصلی
  • رسیدگی
  • مؤید

کاربرگ اصلی:

کاربرگ اصلی نشان دهنده اقلام تشکیل دهنده سرفصل های ترازنامه است. کاربرگ های اصلی باید با ترازنامه، ترازآزمایشی و صورت سود و زیان مطابقت داشته باشند، مانده حساب های کل در این کاربرگ نوشته می شوند (برای مثال کاربرگ اصلی وجه نقد می تواند شامل : صندوق، بانک و… باشد).

در مورد هر یک از اقلام مندرج در کاربرگ اصلی می بایست کاربرگی که نشان دهنده ریز اقلام (حساب معین) رسیدگی شده باشد، تهیه شده و به کاربرگ اصلی عطف داده شود و بلافاصله بعد از کاربرگ های مذکور در پرونده قرار می گیرد (این کاربرگ ها را معمولاً کاربرگ فرعی می نامند که همانند کاربرگ اصلی است).

این مطلب را از دست ندهید!
وظایف حسابرس در انبارگردانی

کاربرگ های مزبور می بایست مانده حساب های قبل از تعدیلات و کلیه تعدیلات مربوطه هر حساب و مانده حساب مربوطه را پس از تعدیلات به وضوح نشان دهد. صورت های ریز دریافتی از مشتریان در مورد سرفصل های معین مربوط به عنوان جزئی از این کاربرگ ها تلقی شده و بلافاصله بعد از کاربرگ های مذکور در پرونده قرار می گیرد.

کاربرگ رسیدگی:

حسابرس از این کاربرگ جهت رسیدگی به اجزاء مانده های منعکس شده در کاربرگ فرعی استفاده می کند. روش های رسیدگی بسته به نوع حساب متفاوت است و عمده کار حسابرسان از طریق این کاربرگ انجام می شود.

کاربرگ های رسیدگی دارای چارچوب خاصی نیستند، برای مثال:
در رسیدگی به حساب هزینه های عمومی و اداری کاربرگی حاوی فیلدهای شماره سند، تاریخ، شرح، عطف، مبلغ، طرف حساب، توضیحات،… لازم است، در حالیکه برای رسیدگی به سایرحسابها فیلدهای خاص استفاده می شود.

معمولاً برای رسیدگی به هر نوع حساب، مشخصات مربوط یا موجود در مدارک مرتبط با حساب مزبور در کاربرگ رسیدگی نیز آورده می شود.

کاربرگ های مؤید:

در ابتدا این نکته رو یادآور می شوم که در حسابرسی به هر نوع مدرکی که گرفته و برروی آن تغییراتی (تحلیل و محاسبات) ایجاد می کنیم “کاربرگ” می گوییم و به آن یک عطف اختصاص داده و سربرگ کامل می شود.

این مطلب را از دست ندهید!
کنترلهای داخلی حسابرسی

حسابرسان علاوه بر رسیدگی به مدارک حسابداری صاحبکار و بررسی سیستمهای حسابداری و کنترل های داخلی آن، مدارک تشریحی دیگری را نیز برای اثبات صحت مطالب منعکس در صورت های مالی و توجیح گزارش خود گرد آوری می کنند، به اینگونه مدارک اصطلاحاً مدارک مؤید گفته می شود .

نسخه ای از صورت جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره، اساس نامه و مدارک ثبت شرکت، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، قراردادهای خرید و فروش، قراردادهای وام، قرارداد انتشار اوراق مشارکت و نظایر آنها، نمونه هایی از مدارک مؤید می باشد.

مطالعه بیشتر